The acquisition of title to ownerless thing as the basis of communal property of territorial communities

Автори: 
T. Volynets

The article is devoted to the question of acquisition of ownership of ownerless thing as the basis of communal property of territorial community. Characteristic in this context is the mechanism of acquisition of ownership of territorial communities of owners.

1. Naukovo-praktychnyy komentar Tsyvil'noho kodeksu Ukrayiny. T. 1. / za red. O. V. Dzery, N. S. Kuznyetsovoyi, V. V. Lutsya / K. – 2006 r. 831 s. 2. Naukovo-praktychnyy komentar Tsyvil'noho kodeksu Ukrayiny / za red. V. M. Kossaka / K. – 2004 r. – 975 s. 3. Кonstytutsiya Ukrayiny Verkhovna Rada Ukrayiny vid 28.06.1996 # 254k/96-VR tlumachennya stanom na 15.03.2016 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-80. 4. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny Verkhovna Rada Ukrayiny; Kodeks Ukrayiny, Zakon, Kodeks vid 16.01.2003 # 435-IV zi zminamy stanom na 01.04.2016 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 5. Roz"yasnennyam Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 13.10.2011 roku “Deyaki aspekty nabuttya prava vlasnosti na ob"yekty bezkhazyaynoho nerukhomoho mayna” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0065323-11. 6. Tsyvil'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny Verkhovna Rada Ukrayiny; Kodeks Ukrayiny, Kodeks, Zakon vid 18.03.2004 # 1618-IV zi zminamy stanom na 01.04.2016 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: r. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
7. Postanovy Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrayiny z pytan' roz·hlyadu tsyvil'nykh ta kryminal'nykh sprav “Pro sudovu praktyku u spravakh pro zakhyst prava vlasnosti ta inshykh rechovykh prav” vid 07.02.2014 roku, # 5) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14. 8. Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obtyazhen' Verkhovna Rada Ukrayiny; Zakon vid 01.07.2004 # 1952-IV [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1952-15. 9. Pro dobrovil'ne ob"yednannya terytorial'nykh hromad Verkhovna Rada Ukrayiny; Zakon vid 05.02.2015 # 157-VIII [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 10. [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu:r.http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/1207B66D 24762C1DC2257D0E004CC419.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 244–249