Administrative responsibility for offences related to corruption

Автори: 
Nadiya Bortnyk, L. Bilinska

The paper analyzes measures of administrative responsibility for offenсes related to corruption, which is not just a social but also psychological and moral phenomenon, because it does not exist in isolation from the people – they conduct business

1. Andriyko O. F. Pravovi zasoby protydiyi koruptsiyi / O. F. Andriyko // Chasopys Kyyivs'koho universytetu prava. – 2007. – № 4. – Р. 3–8. 2. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy (z dod. i dopov.) / uklad. i holov. red. V.T. Busel. – K.; Irpin': VTF „Perun”, 2005. – 1728 р. 2. Materialy vos'moho Konhresu OON z poperedzhennya zlochynnosti ta stavlennya do pravoporushnykiv, Havana, Kuba, 27 serpnya – 7 veresnya 1990. – OON, N'yu-York, 1991. 3. Pundey Sar Dzh. Borot'ba z koruptsiyeyu. Krytychnyy ohlyad z analizom mizhnarodnoho dosvidu // Materialy ukrayins'koamerykans'koho seminaru «Problemy, ekonomichnoho zrostannya: pytannya dobrochesnosti». – L'viv, 1997. 4. Rizak I. M. Koruptsiya yak nehatyvne sotsial'ne yavyshche: shlyakhy yiyi podolannya v Ukrayini ta mizhnarodnyy dosvid / Rizak I. M., Bysaha Yu. M., Palinchak M. M. [ta in]. – Uzhhorod: Lira, 2004. – Р. 7. 5. Pro zapobihannya koruptsiyi: Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2014. – № 49. – Рр. 2056. 6. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya vid 07.12.1984 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR, 1984. – dodatok do № 51. – St. 1122. 7. Nehodchenko O. V Zabezpechennya prav i svobod lyudyny orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrayiny / O. V. Nehodchenko. – D., 2002. – Р. 104. 8. Donenko V. V. Keruvannya transportom u stani sp"yaninnya: administratyvnodeliktni problemy / V. V. Donenko, V. K. Kolpakov. – D., 2003. – Р. 37. 9. Shemshuchenko Yu. S. Administratyvna vidpovidal'nist' / Yu. S. Shemshuchenko ; Yurydychna entsyklopediya: [v 6 t]. – K.: Ukrayins'ka entsyklopediya, 1998. – T. 1. – Р. 45–46. 10. Bel'skyy K.S. Admynystratyvnaya otvet·stvennost': henezys, osnovnыe pryznaky, struktura / K. S. Bel'skyy // Hosudarstvo y pravo. – 1999. – № 12. – Р. 12–20. 11. Zhukovskyy A. H. Admynystratyvnaya otvet·stvennost' v sfere predprynymatel'skykh otnoshenyy. Voprosы teoryy y praktyky / A. H. Zhukovskyy. – Khar'kov: OOO «Odyssey», 2000. – 224 р. 12. Koval' L. V. Admynystratyvnaya otvet·stvennost'. Sovet·skoe admynystratyvnoe pravo: uchebnyk / L. V. Koval'; pod red. R. S. Pavlovs'koho. – K.: Vыshcha shk., 1986. – Р. 189–204.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 28–33