Authority of state border guard unitsregarding refoulement and compulsory deportation of foreigners and stateless person: the history of formation and the current state

Автори: 
N. Demchuk

The historical aspects of the formation of authority of state border guard units of Ukraine regarding the application of administrative and legal measures aimed at the refoulement and compulsory deportation of foreigners and stateless persons from the territory of Ukraine were investigated

1. Konstytutsiya Ukrayiny: Zakon vid 28.06.1996 254k/96-VR (Iz zminamy, vnesenymy z·hidno iz Zakonom 742-VII vid 21.02.2014) [Konstytutsiya Ukrayiny Zakon vid 28.06.1996 254k/96-VR Iz zminamy, vnesenymy z·hidno iz Zakonom 742-VII vid 21.02.2014]; [Elektronnyy resurs] / Verkhovna Rada Ukrayiny. – Available at: http://zakon1.rada.gov.ua. 2. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya vid 07.12.1984 8073-X [Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya vid 07.12.1984 8073-X] // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayins'koyi RSR (VVR) 1984, dodatok do 51, p.1122. 3. Zakon Ukrayiny «Pro Prykordonni viys'ka Ukrayiny» vid 04.11.1991 1779-XII [Zakon Ukrayiny Pro Prykordonni viys'ka Ukrayiny vid 04.11.1991 1779-XII] / Zakon vtratyv chynnist' na pidstavi Zakonu № 661-IV ( 661-15 ) vid 03.04.2003, VVR, 2003, № 27, p. 208. 4. Zakon Ukrayiny «Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny» vid 03.04.2003 661-IV [Zakon Ukrayiny Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny vid 03.04.2003 661-IV]. / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2003, № 27, p.208. 5. Zakon Ukrayiny Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny vid 03.04.2003 661-IV [Zakon Ukrayiny «Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny» vid 03.04.2003 661-IV] / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2003, № 27, p. 208. 6. Zakon Ukrayiny Pro pravovyy status inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva vid 22.09.2011 3773-VI [Zakon Ukrayiny Pro pravovyy status inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva vid 22.09.2011 3773-VI] / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2012, 19–20, p. 179.7. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny, Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny, Sluzhby bezpeky Ukrayiny Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro prymusove povernennya i prymusove vydvorennya z Ukrayiny inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva vid 23.04.2012 № 353/271/150 [Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro prymusove povernennya i prymusove vydvorennya z Ukrayiny inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva]. 8. Bortnyk L. V. Mekhanizm zdiysnennya okhorony derzhavnoyi mezhi Korpusom okhorony prykordonnya na terytoriyi Volyns'koho voyevodstva iz seredyny 1920-kh do seredyny 1930-kh rr. [Mekhanizm zdiysnennya okhorony derzhavnoyi mezhi Korpusom okhorony prykordonnya na terytoriyi Volyns'koho voyevodstva iz seredyny 1920-kh do seredyny 1930-kh rr]. / Istorychni studiyi, 2013. – P. 81–86. 9. Bortnyk L. V. Osoblyvosti borot'by korpusu okhorony prykordonnyaiz nelehal'nym peretynom pol's'ko-radyans'koho kordonu na promizhku volyns'koho voyevodstva [Osoblyvosti borot'by korpusu okhorony prykordonnyaiz nelehal'nym peretynom pol's'koradyans'koho kordonu na promizhku volyns'koho voyevodstva] / Naukovi vypysky, pp. 33–37. 10. Kabachyns'kyy M. I. Istoriya kordoniv ta Prykordonnykh viys'k Ukrayiny: Monohrafiya. [Istoriya kordoniv ta Prykordonnykh viys'k Ukrayiny Monohrafiya.]. – Khmel'nyts'kyy: Khmel'nyts'koyi mis'koyi drukarni Publ, 2000. – 216 p. 11. Kabachyns'kyy M. I. Istoriya okhorony kordoniv Ukrayiny (Vypyska z pravyl pro Okremyy korpus prykordonnoyi strazhi): monohrafiya. [Istoriya okhorony kordoniv Ukrayiny Vypyska z pravyl pro Okremyy korpus prykordonnoyi strazhi: monohrafiya]. – Khmel'nyts'kyy: Vydavnytstvo Natsional'noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny im. B. Khmel'nyts'koho Publ, 2005. – 355 p. 12. Mota A. F. Istorychni aspekty rozvytku protsesual'nykh povnovazhen' Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v protydiyi administratyvnym pravoporushennyam [Istorychni aspekty rozvytku protsesual'nykh povnovazhen' Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny v protydiyi administratyvnym pravoporushennyam]. / Universytet·s'ki naukovi zapysky, 2007, № 4 (24), pp. 289–295. 13. Motsya B. O. Formuvannya ta rozbudova struktur prykordonnoyi varty na terytoriyi Ukrayiny (kinets' IKh – pochatok KhKh st.): avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata istorychnykh nauk [Formuvannya ta rozbudova struktur prykordonnoyi varty na terytoriyi Ukrayiny kinets' IKh – pochatok KhKh st.]. – Chernihiv, 2010, 22 p. 14. Sichyns'kyy V. Chuzhyntsi pro Ukrayinu. [Chuzhyntsi pro Ukrayinu]. [Elektronnyy resurs]. – Available at: http://zounb.zp.ua/resourse/scarbnicya/ chuzhinci/indexf.html. 15. Sushyns'kyy B. Kozats'ki vozhdi Ukrayiny. [Kozats'ki vozhdi Ukrayiny]. [Elektronnyy resurs]. – Available at: http://westudents.com.ua/glavy/30886-van-bryuhovetskiy-koshoviygetman- getman-lvoberejno-ukrani.html. 16. Yurchuk L. V. Represyvni orhany pol's'koyi vlady v borot'bi proty ukrayins'koho natsional'no-vyzvol'noho rukhu u prykordonnykh povitakh Volyns'koho voyevodstva (1921–1939 rr.): avtoref. dys. kand. ist. nauk: 20.02.22. [Represyvni orhany pol's'koyi vlady v borot'bi proty ukrayins'koho natsional'no-vyzvol'noho rukhu u prykordonnykh povitakh Volyns'koho voyevodstva 1921–1939 rr]. / Yurchuk L. V. – L'viv, 2010. – 23 p. 17. Эntsyklopedycheskyy slovar' F. A. Brok·hauza y Y. A. Efrona 1890–1907. [Эntsyklopedycheskyy slovar']. [Elektronnyy resurs]. – Available at: http://dic.academic.ru

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 46–54