Bringing a case before the court by the application about establishment of a fact of dwelling as one family of man and woman without being married

Автори: 
M. Nimak

The features of bringing before the court in the order of ex parte proceeding a case about establishment of a fact of dwelling as one family of man and woman without being married are cleared up, pre-conditions of the right of court and conditions of realization of right of court in that category of cases are determined; also procedural consequences of failure to observe of
that conditions are analyzed.

1. Tsyvil'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny [Civil procedural code of Ukraine] vid 18 bereznya 2004. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2004, vol. 40, art. 492. 2. Tsyvil'ne protsesual'ne pravo [Civil procedural law] : navch. posibnyk / S. V. Senyk, R. Ya. Lemyk, Lviv, Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka Publ., 2010. 424 p. 3. Fursa S. Ya. Provadzhennya v spravakh pro vstanovlennya faktiv, shcho mayut' yurydychne znachennya, u poryadku tsyvil'noho sudochynstva. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.03 “Tsyvil'ne pravo i tsyvil'nyy protses, simeyne pravo, mizhnarodne pryvatne pravo” [Proceeding in cases about establishment facts having legal sense in order of civil proceeding]. Kyiv, 1997. 23 p. 4. Simeynyy kodeks Ukrayiny [Family code of Ukraine] vid10 sichnya 2002. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2002, vol. 21, art. 135. 5. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny [Civil code of Ukraine] vid 16 sichnya 2003. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2003, vol. 40, art. 356. 6. Rishennya Dniprovs'koho rayonnoho sudu m. Dniprodzerzhyns'ka Dnipropetrovs'koyi oblasti vid 16 chervnya 2011 roku / Sprava 2o-35/11. Arkhiv Dniprovs'koho rayonnoho sudu m. Dniprodzerzhyns'ka Dnipropetrovs'koyi oblasti. 7. “Pro praktyku zastosuvannya sudamy zakonodavstva pry roz·hlyadi sprav pro pravo na shlyub, rozirvannya shlyubu, vyznannya yoho nediysnym ta podil spil'noho mayna podruzhzhya”. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny № 11 vid 21 hrudnya 2007 r. [About practice of application by courts of legislation by hearing of cases about the right to marry, divorce, avoidance of a marriage and dividing of common property of spouses]. Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrayiny, 2008, vol. 1, art. 5. 8. Lepekh S. M. Problemy pravovoho rehulyuvannya vidnosyn konkubinatu za SK Ukrayiny 2002 r. [Problems of legal regulation of relationship of concubinage by FC of Ukraine 2002] Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Scientific bulletin of Lviv state university of internal affairs]. Seriya yurydychna. Zbirnyk naukovykh prats'. Lviv, LvivSUIA Publ., 2010, vol. 3, pp. 147-154. 9. Rishennya Suvorovs'koho rayonnoho sudu m. Khersona vid 06 bereznya 2008 roku / Sprava 2“o”-82/08. Arkhiv Suvorovs'koho rayonnoho sudu m. Khersona. 10. Kondrat"yeva L. A. Tsyvil'na protsesual'na pravozdatnist' nepovnolitnikh osib [Civil procedural capacity of infant person]. Sudova apelyatsiya, 2007, vol. 3(8), pp. 53–59. 11. Yasynok M. M. Osoblyvosti okremoho provadzhennya u tsyvil'nomu protsesual'nomu pravi Ukrayiny (teoretyko-pravovyy aspekt) [Features of ex parte proceeding in Ukrsine civil procedural law], Odesa, Natsional'nyy universytet “Odes'ka yurydychna akademiya” Publ., 2011. 380 p. 12. Rishennya Drohobyts'koho mis'krayonnoho sudu L'vivs'koyi oblasti vid 28 zhovtnya 2013 roku / Sprava 442/7125/13-ts. Arkhiv Drohobyts'koho mis'krayonnoho sudu L'vivs'koyi oblasti. 13. Pro sudovyy zbir [About judicial tax] Zakon Ukrayiny vid 08 lypnya 2011 roku. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2011, vol. 59, art. 2349. 14. Pro zastosuvannya norm tsyvil'noho protsesual'noho zakonodavstva pry roz·hlyadi sprav u sudi pershoyi instantsiyi. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny № 2 vid 12 chervnya 2009 roku [Abot application of norms of civil procedural lrgislation by trial in the court of the first instance]. Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrayiny, 2009, vol. 8, pp. 3–12.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 291–301