Concept law and discipline in the executive authorities

Автори: 
O. Marushiy

The authors elucidate the meaning and essence of the law and discipline of the executiveauthorities, due to the need for the rule of law, which requires constant improvement of theentire system and, above all, the executive authorities, as the alpha and omega of their activities should be a high level of compliance with the law and discipline

1. Samokhvalov V. Zakonnist' ta spravedlyvist': problemy spivvidnoshennya / V. Samokhvalov; [u kn. Mizhnarodna politseys'ka entsyklopediya u 10 t.]; vidp. red. Yu. I. Rymarenko, Ya. Yu. Kondrat'yev, V. Ya. Tatsiy, Yu. S. Shemshuchenko. – K. Kontsern “Vydavnychyy Dim “In Yure”. – 2003. – T. 1. – S. 220–223. 2. Bakhrakh D.N. Voprosы zakonnosty v hosudarstvennom upravlenyy / D. N. Bakhrakh // Pravovedenye. – 1992. – № 3. – Р. 3–12. 3. Vorushylo V. P. Zdiysnennya kontrolyu za diyal'nistyu militsiyi yak osnovnyy zasib zabezpechennya zakonnosti / V. P. Vorushylo // Visnyk Zaporiz'koho yurydychnoho instytutu. – 2003. – № 1. – Р. 124–136. 4. Konstytutsiya Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 r. # 254k/ 96-VR // // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 1996. – № 30. – Рр. 141. 5. Pro Dystsyplinarnyy statut orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny: zakon Ukrayiny vid 22.02.2006 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2006. – № 29. – Рр. 245. 6. Pro Dystsyplinarnyy statut Natsional'noyi politsiyi: proekt zakonu Ukrayiny vid 01.02.2016 r. # 385. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: [http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH2Z500A.html]. 7. Pro Dystsyplinarnyy statut Zbroynykh Syl Ukrayiny: zakon Ukrayiny vid 24.03.1999 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 1999. – № 22–23. – Рр. 197. 8. Pro Dystsyplinarnyy statut sluzhby tsyvil'noho zakhystu : zakon Ukrayiny vid 05.03.2009 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2009. – № 29. – Рр. 398. 9. Pro derzhavnu sluzhbu: zakon Ukrayiny vid 10.12.2015 r. # 889-VIII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2016. – № 4. – Рр. 43.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 132–136