Consolidation of reproductive rights of persons in family law

Автори: 
A. Dutko, M. Zabolotna

The article provides a general description of individual reproductive rights. The authors analyse the essence of reproductive rights, and define an individual’s reproductive rights. The authors propose amendments to certain norms of Family Code of Ukraine. The authors making conclusions about on the need for a separate regulation that would regulate this group of individual rights.

1. Frolov Yu. M., Antoshkina V. K., Vasyl'chenko N. V., Turskova V. S. Simeyne pravo Ukrayiny : navchal'nyy posibnyk [Family Law of Ukraine] – Donets'k : Donbas Publ., 2014. – 341 p. 2. Ysupova O. H. Otkaz ot novorozhdennoho y reproduktyvnye prava zhenshchyny [Rejection of the newborn, and reproductive rights of women]. Sotsyolohycheskye yssledovanyya, 2002, vol. 11 (223), pp. 92–99. 3. Romovs'ka Z. V. Simeynyy Kodeks Ukrayiny: Naukovo-praktychnyy komentar. [Family Code of Ukraine] – K. : Vydavnychyy Dim “In Yure” Publ, 2003, 532 p. 4. Antonyuk O. Pravo na bat'kivstvo [Right to paternity]. Pravo Ukrayiny, 2013, vol. 10. Pp. 126–143. 5. Stefanchuk R.O. Ponyattya, systema, osoblyvosti zdiysnennya i zakhystu reproduktyvnykh prav fizychnoyi osoby [The concept, the system, features of the exercise and protection the reproductive rights of an individual ]. Visnyk Khmel'nyts'koho instytutu rehonal'noho upravlinnya ta prava, 2004, vol. 1-2, pp. 66–72. 6. Romovs'ka Z. V. Ukrayins'ke simeyne pravo : pidruchnyk [dlya stud. vyshch. navch. zakl.] [Ukrainian family law] – K. : Pravova yednist' Publ., 2009, 500 p. 7. Dakhno F. V. Bezplidnist' – tse khvoroba, pravo na ztsilennya yakoyi ye odnym iz nayvazhlyvishykh prav lyudyny [Infertility – is a disease the right to healing which is one of the most important human rights]. Nova medytsyna, 2002, vol. 4, pp. 42–45.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 257–262