Right of protection at the stage of initiation of military administrative offences case

Автори: 
Oleksiy Ostapenko

The article deals with the protection of military servants at the stage of initiation of military administrative offences case.The author of the article offers his own vision of the content of the stage of initiation of military administrative offences case and presence of persons’ rights in accordance with changes of their administrative and procedural status.

1. Rabinovych P. Biosotsial'na sutnist' osnovopolozhnykh lyuds'kykh prav [Biosocial essence of fundamental human rights]. Visnyk Natsional'nyi Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny – Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2015, Vol. 4(83), pp. 8–19. 2. Pravova systema Ukrayiny : Istoriya, stan ta perspektyvy [The legal system of Ukraine History, status and prospects], Kharkiv, Pravo Publ., 576 p. 3. Tatsyshyn I. B. Administratyvne pravo Ukrayiny [Administrative Law of Ukraine], Lviv,
Naukovyy svit-2000 Publ., 307 p. 4. Code of Administrative Justice of Ukraine on July 6, 2005. 5. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya: chynne zakonodavstvo iz zminamy ta dopovnennyamy na 01 veresnya 2015 roku [Code of Ukraine on Administrative Offences], Kiev, Alerta Publ., 262 p. 6. Kolpakov V. K. Administratyvno-deliktnyy fenomen [Administrative tort phenomenon], Kiev, Yurinkom Inter Publ., 2004, 528 p. 7. Kivalov S. V. Pravo na zvernennya do administratyvnoho sudu z administratyvnym pozovom: Problemy teoriyi i pravovoho rehulyuvannya. [The right to appeal to the administrative court of administrative claim Theory and legal regulation], Odesa, Yurydychna literatura Publ., 2011, 596 p. 8. Postanovy Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny v tsyvil'nykh, hospodars'kykh ta administratyvnykh spravakh [tekst] : Stanom na 23 veresnya 2012 r. [Decisions of the Supreme Court of Ukraine in civil commercial and administrative cases], Kiev, Tsentr uchbovoyi literatury Publ., 2012, 420 p. 9. Evropejskaja konvencija o zashhite prav cheloveka i osnovnyh svobod: s popravkami, vnesennymi soglasno polozhenijam Protokola № 11 [Evropeyskaya zaschyte this Convention on human rights and
freedoms major], Donetsk, Donetskyy memoryal Publ., 2000, 40 p. 10. Komzyuk A. T., Bevzenko V. M., Mel'nyk R. S. Administratyvnyy protses Ukrayiny [Administrative process Ukraine], Kiev, Pretsedent Publ., 2007, 531 p. 11. Aktual'ni problemy derzhavy i prava: Zb. naukovykh prats'. Vyp.27 / Red. kol. S. V. Kivalov (holov.red.) ta in.: Vidp. za vyp. Yu. M. Oborotov. [Actual problems of state and law], Odesa, Yurydychna literatura Publ., 2006, 452 p. 12. Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk / Za red. akad. NAN Ukrayiny Yu. S. Shemshuchenka. – 2-he vyd. pererobl. i dopovn. [Great Encyclopedic Dictionary of Law], Kiev, Yurydychna dumka, Publ., 2012, 1020 p. 13. Kolomoyets' T. O. Administratyvne pravo Ukrayiny [Administrative Law Ukraine], Kiev, Yurinkom Inter Publ., 2011, 576 p. 14. Zakonodatel'nye i normativnye akty: Ezhenedel'nik «2000». – 2015. – 9 oktjabrja [Legislation and regulations]. 15. Ostapenko O. I., Kysil' Z. R., Kovaliv M. V., Kysil' R. V. Administratyvne pravo
[Administrative Law], Kiev, Vseukrayins'ka asotsiatsiya vydavtsiv «Pravova yednist'» Publ., 2008, 536 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 143–149