Sophistry as a discursive practice of legal argument from antiquity

Автори: 
Olena Chornobay

The essence of sophistic grounds discursive practice in antiquity, analysed sophistry as widespread in V–IV century B. C. in ancient Greece form and means of legal argumentation on the example of judicial conversations, in particular creative in heritance of the famous sophist logograph Lysiasa, which is every reason to call the “godfather” of the legal argument.

1. Losev A. F. Antichnye teorii stilya v ikh istoriko-esteticheskoi znachimosti [Ancient theories of style are in their historical and aesthetic significance] / A. F. Losev // Antichnye ritoriki / pod red. A. A. Takho-Godi. Moskva.: izd-vo Mosk. un-ta, 1978. pp. 5–12. 2. Filosofs’kyy entsyklopedychnyy slovnyk [Philosophical encyclopaedic dictionary] / red. kolehiya V. I. Shynkaruk (holova) ta in. Kyyiv: Abrys, 2002. 744 p. 3. Platon. Sofist (Feodor, Sokrat, Chuzhozemets iz Elei, Teetest) [Sophist (Theodore, Socrates, Stranger from Elea, Theaetetus)] // Platon. Sbor. soch. v 4 t. T. 2 / obshch. red. A. F. Loseva i dr.; primech. A. F. Loseva i A. A. Takho-Godi. Moskva.: Mysl’, 1993. pp. 275–345. 4. Aristotel’. O sofisticheskikh oproverzheniyakh [About sophistical refutations] / Aristotel’. Soch. v 4 t. T. 2 / red. Z. N. Mikeladza. Moskva.: Mysl’, 1978. pp. 533–593. 5. Lukanin R. K. Dialektika Sokrata [The dialectic of Socrates] / R. K. Lukanin // Antichnaya filosofiya: problemy istoriografii i teorii poznaniya: sb. st.; otv. red. D. V. Dzhokhadze. Moskva.: IFAN, 1991. pp. 52–77. 6. Makovel’skii A. O. Istoriya logiki [The history of logic] / A. O. Makovel’skii. Moskva.: Nauka, 1967. 502 p. 7. Khamitov N. Istoriya filosofiyi. Problema lyudyny ta yiyi mezhi [The history of philosophy. The problem of human and its limits]: navch. posibnyk / N. Khamitov, L. Harmash, S. Krylova; pid red. N. Khamitova. Kyyiv: Nauk. dumka, 2000. 272 p. 8. Bychko A. K. Istoriya filosofiyi [The history of philosophy]: pidruchnyk / A. K. Bychko, I. V. Bychko,
V. H. Tabachkovs’kyy. Kyyiv: Lybid’, 2001. 408 p. 9. Bachynin V. A. Filosofiya prava [Philosophy of law]: slovnyk / V. A. Bachynin, V. S. Zhuravs’kyy, M. I. Panov. Kyyiv: Kontsern VD “In Yure”, 2003. 408 p. 10. Alyeksandrov O. V. Sofisty [Sophists] // Istoriya filosofiyi. Slovnyk / za zah. red. V. I. Yaroshovtsya. – 2-he vyd., pererob. Kyyiv: Znannya Ukrayiny, 2012. pp. 149–151. 11. Yurydychna arhumentatsiya. Lohichni doslidzhennya [The legal argumentation. Logical researches]: monohrafiya / O. M. Yurkevych, V. D. Tytov, S. V. Kutsepal ta in.; za zah. red. O. M. Yurkevych. 2-he vyd., pererobl ta dopov. Kharkiv: Pravo, 2015. – 336 p. 12. Opolev V. T. Protsedura argumentatsii v period formirovaniya nauki [The procedure of argumentation during the formation of science] / V. T. Opolev // Filosofskie problemy argumentatsii / redkol.: G. A. Brutyan, I. S. Narskii (otv. red.) i dr. Erevan: Izd-vo AN ArmSSR, 1986. pp. 77–86. 13. Kharytonov Ye. O. Reformy Solona [The reforms of Solon] // Yurydychna entsyklopediya: v 6 t. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. Kyyiv: Ukr. entsykl. T. 5: P–S., 2003.
pp. 306–307. 14. Lisii. Rechi [Lisiy. Things] / per. s grech.; vstupitel’naya stat’ya S. I. Sobolevskogo. Moskva: Ladomir, 1994. 373 p. 15. Pashchenko V. I. Antychna literatura [Ancient literature]: pidruchnyk / V. I. Pashchenko, N. I. Pashchenko. – vyd. 3-tye, stereotyp. Kyyiv: Lybid’, 2008. 718 p. 16. Oratory Gretsii [The speakers of Greece] / per. s drevnegrech.; sost. i nauch. podgot. tekstov M. Gasparova; vstup st. V. Borukhovicha; komment. I. Kovalevoi i O. Levinskoi. Moskva: Khudozh. lit., 1985. 495 p. 17. Plutarkh. Izbrannye zhizneopisaniya [Plutarch. Selected biography]: v 2-kh t. T.1 / per. s drevnegrech. / sost., vstup.
st., prim. M. Tomashevskoi. Moskva: Pravda, 1990. 592 p. 18. Antologiya mirovoi pravovoi mysli [Anthology of world legal thought]: v 5 t. / ruk. nauch. proekta G. Yu. Semigin. Moskva: Mysl’, 1999. T. 1. Antichnyi mir i Vostochnye tsivilizatsii. 750 p. 19. Razumovich N. N. Politicheskaya i pravovaya kul’tura. Idei instituty Drevnei Gretsii [The political and legal culture. Ideas of Ancient Greece institutions] / N. N. Razumovich. Moskva: Nauka, 1989. 240 p. 20. Pozdeeva I. V. Politicheskie sudebnye protsessy v Afinakh v 403–400 gg. do n. e. (po recham Lisiya) [Political trials in Athens in 403-400 years B. C. (The speeches of Lysias)] / I. V. Pozdeeva // Vestnik drevnei istorii, 1961. № 4 (78). pp. 68–84. 21. Lur’e S. Ya. Ocherki po istorii antichnoi nauki. Gretsiya epokhi rastsveta [Essays on the history of ancient science. Greeces epochs of bloom] / S. Ya. Lur’e. Moskva–L’viv: Izd-vo ANSSSR, 1947. 404 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 443–453