Theoretical and methodological basis of the study of executive power

Автори: 
A. Dneprov

The article is devoted to clarifying the theoretical and methodological foundations of the study of the executive, which is a complex and contradictory phenomenon with many bureaucratic deformations, flaws and weaknesses: as inherited from the old commandadministrative system and acquired during the years of independence

1. Pro optymizatsiyu systemy tsentral'nykh orhaniv vykonavchoyi vlady: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 9 hrudnya 2010 roku # 1085/2010. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010. 2. Pro optymizatsiyu systemy tsentral'nykh orhaniv vykonavchoyi vlady: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10 veresnya 2014 r. # 442. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF. 3. Pro zatverdzhennya Typovoho polozhennya pro terytorial'ni orhany ministerstva ta inshoho tsentral'noho orhanu vykonavchoyi vlady: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 25 travnya 2011 r. № 563. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/563-2011-%D0%BF. 4. Pro tsentral'ni orhany vykonavchoyi vlady: zakon Ukrayiny vid 17 bereznya 2011 roku # 3166-VI // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2011. – № 38. – . 385. 5. Shchedrovytskyy H. P. Problemы metodolohyy systemnoho yssledovanyya / Heorhyy Petrovych Shchedrovytskyy. – M., 1964. – 48 s. 6. Popov H. X. Problemы teoryy upravlenyya / Havryyl Xarytonovych Popov. – M., 1970. – P. 5–6. 7. Hylynskyy Ya. Devyantolohyya: sotsyolohyya prestupnosty, narkotyzma, prostytutsyy, samoubyystv y druhykh “otklonenyy” / Yakov Hylynskyy ; [2-e yzd., yspr. y dop.]. – SPb. : Yzd-vo R. Aslanova “Yurydycheskyy tsent Press”, 2007. –528 p. 8. Teoryya hosudarstva y prava: kurs lektsiy / pod red. N. Y. Matuzova, A. V. Mal'ko. – M., 2000. – p. 26. 9. Hehel' H.-V.F. Sochynenyya v 14 tomakh / Heorh Vyl'hel'm Frydrykh Hehel'. – M.; L.: Hosudarstvennoe yzdatel'stvo, 1929. – T. 1. Эntsyklopedyya fylosofskykh nauk. Ch. 1. Lohyka. – 437 p. 10. Kerymov D. A. Metodolohyya prava: predmet, funktsyy, problemы fylosofyy prava / Dzhanhyr Abbasovych Kerymov. – [4-e yzd.] – M.: Yzd-vo S·HU, 2008. – 521 p. 11. Kokhanovskyy V. P. Fylosofyya / V. P. Kokhanovskyy, L. V. Zharov, V. P. Yakovlev. – Rostov-na-Donu: Fenyks, 2003. – 224 p. 12. Skakun O. F. Teoriya derzhavy i prava: pidruchnyk / O. F. Skakun; perekl. z ros. – Kharkiv: Konsum, 2001. – 656 s. 13. Filosofiya prava: navchal'nyy posibnyk / O. O. Bandura, S. A. Bublyk, M. L. Zainchkovs'kyy ta in.; za zah. red. M. V. Kostyts'koho, B. F. Chmilya. – K.: Yurinkom Inter, 2000. – 336 p. 14. Filosofs'kyy entsyklopedychnyy slovnyk / [pid hol. red. V.I. Shynkaruka]. – K.: Abrys, 2002. – 742 p. 15. Suchasnyy slovnyk inshomovnykh sliv: blyz'ko 20 tys. sliv i slovospoluchen' / [uklaly: O. I. Skopnenko, T. V. Tsymbalyuk]. – K.: Dovira, 2006. – 789 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 55–60