Validity and action of the individual administrative acts: distinction of these concepts

Автори: 
O. Mandyuk

In the article were investigated theoretical and legal bases of the concepts validity and action of the individual administrative acts. On the basis of legislation and scientific resources were found their correlation and formulated proposals for the distinction of these concepts

1. Tymoshchuk V. P. Administratyvni akty: protsedura pryynyattya ta prypynennya diyi / V. P. Tymoshchuk – Kyiv: "Konus – Yu", 2010. – 296 p. 2. Yahin F. F. Action of the administrative legal acts: thesis for a candidate of juridical sciences: 12.00.14 / F. F. Jachin ; Moscow State Institute of International Relations. – Moscow, 2004. – 215 p. 3. Pushnyak O. V. Do pytannya spivvidnoshennya terminiv «nabuttya chynnosti normatyvno-pravovym aktom» ta vvedennya v diyu normatyvno-pravovoho akta» // Forum prava. – 2012. – No 2. – pp. 580–592 // [Online resource]. – Access: http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12povnpa.pdf. 4. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi  za konstytutsiynym podannyam Verkhovnoho Sudu Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhen' zakoniv Ukrayiny "Pro zasady zapobihannya ta protydiyi koruptsiyi", "Pro vidpovidal'nist' yurydychnykh osib za vchynennya koruptsiynykh pravoporushen'", "Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo vidpovidal'nosti za koruptsiyni pravoporushennya" (sprava pro koruptsiyni pravoporushennya ta vvedennya v diyu antykoruptsiynykh zakoniv) vid 6 zhovtnya 2010 roku No 21-rp/2010 // [Online resource]. – Access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-10. 5. Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk / Za red. akad. NAN Ukrayiny Yu. S. Shemshuchenka. – K.: TOV "Vydavnytstvo "Yurydychna dumka", 2007. – 992 p. 6. Law of Ukraine "On Local State Administrations" dated 9 April 1999 No. 586 – XIV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (the Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine). – 1999. – No 20 – 21. – Art. 190. 7. Law of Ukraine "On National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine" dated 23 September 1997 No.538/97–VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (the Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine). – 1997. – No 48. – Art. 296. 8. Rabinovych S. Konstytutsiyni pryntsypy pravovoyi pevnosti i zakhystu lehitymnykh ochikuvan' u diyal'nosti publichnoyi vlady / S. Rabinovych // Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya yurydychna. – 2014. – Vyp. 60. – pp. 168–177.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 119–123