Design features of criminology as a method of study of personality of university students in connection with the commission of mercenarily-violent crime

2017;
: 417 - 421

N. Bolibrukh «Design features of criminology as a method of study of personality of university students in connection with the commission of mercenarily-violent crime» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In the article the features of design of criminology are considered as a complex method of research of personality of student of institution of higher learning, in connection with doing of mercenarily-violent crimes. Methodology of design of criminology is specified.
It is found out, that model of criminology of personality of student of institution of higher learning, in connection with the feasance of mercenarily-violent crimes, by the nature – is analytical, on maintenance – informatively-descriptive, after the functional setting – has for an object to assist the improvement of practice of prevention of committing crime.
Grounded necessity of development possibilities of the use of modeling method for research of personality of student institution of higher learning, in connection with a feasance mercenarily-violent crimes.

1. Kozlov V., Suslov Yu. Konkretno-sotsyolohycheskye yssledovanyya v oblasty prava [The concrete case studies in the field of law]. Leningrad, “Lenynhradskyy unyversytet ym. A. Zhdanova” Publ, 1981. 111 p. 
2. Kontseptsiya rozvytku kryminolohichnoyi nauky v Ukrayini na pochatku XXI stolittya [The concept of criminological science in Ukraine at the beginning of the XXI century]// Informatsiynyy byuleten' Koordynatsiynoho byuro z problem kryminolohiyi Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2007. № 9. – pp. 26–29. 
3. Frolov Y. Hnoseolohycheskye problemy modelyrovanyya byolohycheskykh system [The epistemological problem of modeling biological systems]// Voprosu fylosofyy. 1961. № 2. pp. 39–51. 
4. Novyk Y. O modelyrovanyy slozhnykh system [On the modeling of complex systems] Мoscov, “Mysl'”Publ, 1965. 335 p. 
5. Paliy A. Dyferentsial'na psykholohiya [Differential Psychology] – Kyiv. “Akademvydav” Publ, 2010. – 432 p. 
6. Syrykh V. Metod pravovoy nauky (osnovnыe эlementы, struktura) [The method of jurisprudence (the basic elements of the structure)]. Мoscov “Yuryd. lyt.” Publ, 1980. – 176 p. 
7. Pravo y sotsyolohyya [Law and Sociology]. Мoscov “Nauka” Publ, 1973. – 359 p. 
8. Havrylets Yu. O kolychestvennom yssledovanyy strukturu slozhnukh sotsyal'nukh system. “Modelyrovanye sotsyal'nыkh protsessov” [On the quantitative study the structure of complex social systems. “Modeling of social processes”]. Мoscov “Nauka” Publ, 1970. – 120 p. 
9. Cherdantsev A. Lohyko-yazukovыe fenomenu v yurysprudentsyy [Logico-linguistic phenomena in law]. Мoscov “Norma: YNFRA-M” Publ, 2012. 320 p.