Lviv polytechnic: genesis changes in the context of national educational policy and legal status (1816–2016 years)

2017;
: pp. 35 - 43

V. Makarchuk , I. Terlyuk «Lviv polytechnic: genesis changes in the context of national educational policy and legal status (1816–2016 years)» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The bicentennial way of Lviv Polytechnic is considered in the context of changes in the national educational policy of several states – imperial Austrian, interwar Poland, the USSR and Ukraine. It is noted that the school used different legal status, and, therefore, the rights of self-government (or the lack of them).

1. Bobalo Yu.Ya. Avstriys'ka geneza L'vivs'koyi politekhniky. Vyklad naypokirnishoho prokhannya virnoposlushnoyi Prydvornoyi komisiyi osvity Zadlya zakladannya Real'noyi shkoly u L'vovi [Austrian genesis Lviv Polytechnic. Statement naypokirnishoho request of the Court virnoposlushnoyi Education Commission To lay the real school in Lviv]. Halitsiya – Galizien (L'viv). 2016. No 5. 

2. Butsko M. Derzhavnyy universytet “L'vivs'ka Politekhnika” (1844–1994) [National University "Lviv Polytechnic" (1844-1994)]. L'viv: Vyd. Derzh. un–tu “L'vivs'ka politekhnika” Publ, 1994. 145 p. 

3. Helesh A.V. Deyaki pytannya formuvannya naukovo-pedahohichnoho skladu L'vivs'koho politekhnichnoho instytutu u 60-kh – 80-kh rokakh KhKh stolittya [Some of the formation of scientific and pedagogical Lviv Polytechnic Institute in the 60's – 80-ies ]. Availableat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dzit_2012_16_10 

4. Helesh A. V. Istoriohrafiya doslidzhen' rozvytku L'vivs'koho politekhnichnoho instytutu (1960–80-ti roky) [Historiography Studies of Lviv Polytechnic Institute (1960–80 years)]. Availableat: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiint_2014_59_12 

5. Derzhavnyy arkhiv L'vivs'koyi oblasti [State Archive of Lviv Oblast]. (DALO). 

6. Entsyklopediya ukrayinoznavstva. Slovnykova chastyna [Encyclopedia of Ukrainian Studies. The dictionary part]. Vol. 4. / Hol. red.: prof. d-r V.Kubiyovych. Perevydannya v Ukrayini / NTSh u L'vovi. L'viv, 1994. pp. 1205 – 1600. 

7. Z'olkovs'kyy L. V. L'vivs'kyy Derzhavnyy Politekhnichnyy Instytut: navchal'nyy protses ta pidhotovka fakhivtsiv u 1944–1965 rr. [Lviv National Polytechnic Institute, the educational process and training in the 1944-1965 biennium]. Zbirnyk naukovykh prats' “Hileya: naukovyy visnyk”. Kiev: “Vydavnytstvo “Hileya” Publ, 2015. No. 100 (9). pp. 62 – 66. 

8. Istoriya L'vova. U tr'okh tomakh [The history of the city. In three volumes]. Redkolehiya Ya.Isayevych, M. Lytvyn, F.Stebliy.  Vol. 2. L'viv: Tsentr Yevropy Publ, 2007. 559 p. 

9. Istoriya L'vova. U tr'okh tomakh [The history of the city. In three volumes]. Redkolehiya Ya.Isayevych, M. Lytvyn, F. Stebliy. Vol. 3. L'viv: Tsentr Yevropy Publ, 2007. 575 p. 

10. Leshchuk T. Natsional'nyy universytet “L'vivs'ka Politekhnika”: (korotkyy narys) [National University “Lviv Polytechnic”: (short essay)]. L'viv: Spolom, 2009. 147 p. 

11. L'vivs'ka Politekhnika. LITTERIS ETARTIBUS: Istorychne vydannya [Lviv Polytechnic. LITTERIS ETARTIBUS: Historic publication]. Kiev, L'viv: Lohos Ukrayinap Publ, 2010. 368 p. 

12. Natsional'nyy universytet “L'vivs'ka Politekhnika”. Istorychne vydannya. [National University “Lviv Polytechnic”. Historic editions]. Kiev: Lohos Ukrayina Publ, 2009. 448 p. 

13. Natsional'nyy universytet “L'vivs'ka Politekhnika”: Yuvileyne vydannya [National University "Lviv Polytechnic": Anniversary Edition]. Za red. O. Hubaryeva i O. Seredy. L'viv: Vyd–vo L'vivs'koyi politekhniky Publ, 2004. 160 p. 

14. Pakholkiv S. Ukrayins'ka intelihentsiya u Habsburz'kiy Halychyni: osvichena verstva y emansypatsiya natsiyi [Ukrainian intelligentsia in Habsburg Galicia, educated and emancipation of the nation]. Z nimets'koyi pereklala Khrystyna Nykolyn. L'viv: LA “Piramida” Publ, 2014. 612 p. 

15. Tsentral'nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv u L'vovi (TsDIAL) [Central State Historical Archive in Lviv]. 

16. Samotyy R. Vydavnychi zdobutky vchenykh L'vivs'koyi politekhniky (1844-1939) [Publishing achievements of scientists Lviv Polytechnic National University (1844–1939)]. Polihrafiya i vydavnycha sprava. 2002. No. 39. pp. 52–57. 

17. Ukrayins'ka suspil'no-politychna dumka v KhKh stolitti. Dokumenty i materialy [Ukrainian social and political thought in the twentieth century. Documents and materials]. Vol.3. b.m.: Suchasnist' Publ. 426 p. 

18. Yukhno O. Diyal'nist' politekhnichnykh VNZ Ukrayiny u druhiy polovyni KhKh stolittya: chynnyky ta etapy [Activities polytechnic universities in Ukraine in the second half of the twentieth century: the factors and stages]. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu.  2014. Vol. 6 (78). Pedahohichni nauky. pp. 237–242. 

19. Politechnika Lwowska 1844 – 1945. Komitet redakcyjny: Jan Boberski, Stanisław Marian Brzozowski, Konrad Dyba, Zbysław Popławski, Jerzy Schroeder, Robert Szewalski (przewodniczący), Jerzy Węgierski. Wroclaw, 1993.: Availableat: http://www.lwow.home.pl/politechnika/ politechnika.html 

20. Poplawski Z. Dzieje Politechniki Lwowskiej 184–1945 [Dzieje Politechniki Lwowskiej 184–1945]. Wrocław-Warszawa-Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, pp. 363.