Aspects of legislation on construction in the code on criminal and corrective punishments of 1866 in studies of contemporary russian lawyers

2017;
: 30 - 37
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The study considers the issues of legislation of Russian Empire of XIX century on construction and related activities as well as criminal and administrative sanctions for violation of such legislation
 

1. Makarchuk, V. S. Osnovy ryms'koho pryvatnoho prava [Tekst] : Navch. Posibnyk. – K. : Atika, 2003. – 255 p. 
2. Stukalenko Ol'ha. Istorychni ta pravovi peredumovy vynyknennya i stanovlennya budivel'noyi haluzi na terytoriyi Ukrayiny // Jurnalul juridic national : teorie si practica. – 2016, No. 3 (19), pp. 107 – 110. 
3.  Kornilov A. Kurs istorii Rossii XIX vieka. Chast' III. – Moskva: Izdanie M. i S. Sabashnikovykh, 1918. – 330 p. 
4. Komar Ye. Formuvannya vitchyznyanoyi hospodars'ko-pravovoyi systemy rehulyuvannya budivel'noyi diyal'nosti protyahom XIX – XXI stolit' // Derzhava i pravo. – 2014. – Vyp. 64. – p. 116 – 121.
5. Tahantsev N.S. Ulozhenie o nakazaniyakh ugolovnykh i ispravitel'nykh po izdaniyu 1866 goda. – S.- Peterburh: Izdaniya knizhnogo magazina dlia inogorodnikh, 1873. – 783 p., XII 
6.Bunhe N.Kh. “Politseiskoe pravo. Vvedenie v gosudarstviennoie blagoustroistvo // Politseys'ke pravo v Universyteti Svyatoho Volodymyra : u 2 kn. – K.: Lybid', 2010. Kn. 1, pp. 3–352.
7. // https://www.efremova.info/word/bechevnik.html#.WdSBVo-0OUk 
8.Antonovich A. Ya. Konspekt lektsiy po politseiskomu pravu/ / Politseys'ke pravo v Universyteti Svyatoho Volodymyra : u 2 kn. – K.: Lybid', 2010. Kn. 1, pp. 353–410. 
9. Tsitovich N.M. Lektsii po politseiskomu pravu // Politseys'ke pravo v Universyteti Svyatoho Volodymyra : u 2 kn. – K.: Lybid', 2010. Kn. 2, p. 5–178.

 

V. Makarchuk «Aspects of legislation on construction in the code on criminal and corrective punishments of 1866 in studies of contemporary russian lawyers» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/aspects-legislation-construction-code

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => _-wFjgCYSN9NmnpHLRIIQoWFTRkFmgVC9PLYohNZudA [:db_insert_placeholder_1] => _-wFjgCYSN9NmnpHLRIIQoWFTRkFmgVC9PLYohNZudA [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:13294;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:16:15.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679800575 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).