As for the issue of reorganization of public authorities in Poland: historical and legal analysis

2017;
: 254 - 258
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes the changes in the system of public law of Poland; arrangement of the administrative-territorial system; the introduction of new ways and procedures for the activity of the authorities.

1.Hrytsyak I. A. Pravo ta instytutsiyi Yevropeys’koho Soyuzu [The law and institutions of the European Union], Кyyiv, 2006. 300 p. 
2. Funktsionuvannya i aparat Rady ministriv i Prem"yer-ministra [Materials of the reform of public administration], Varshava, 1993. 158 p. 
3. Administratyvna reforma u Pol’shchi: napryamky zmin ta real’ni rezul’taty Administrative reform in Poland: directions for change and real results]. Avalable at: http://dialogs.org.ua/ru/cross/page3636.html.
 4. Ya. Hontsyazh. Samovryaduvannya ta terytorial’na orhanizatsiya vlady v Pol’shchi [Self-government and territorial organization of power in Poland], Кyyiv, Milenium, Vyd-vo UADU, 2001. 184 p. 
5. Strutyns’kyy V. Politychna vidpovidal’nist’ pravlyachykh elit u postkomunistychnomu suspil’stvi : etychnyy vymir problem. Politychni ta sotsiolohichni studiyi. Zbirnyk naukovykh prats’ [Political responsibility of the ruling elites in the postcommunist  society: the ethical  dimension  of  the problem],  Chernivtsi,  2000. pp. 165–176. 
6. Zakon pro Administratsiyu vid 4 veresnya 1997 roku [Administrative Law – 04/09/97], Zbirnyk zakonodavstva Pol’shchi, 1997, vol. 141, pp. 943. 
7. Shapoval V.M. Konstytutsiyne pravo zarubizhnykh krayin [Constitutional law of foreign countries], Кyyiv, ArtEk, 2001. 265 p.
 8. Rehulyarnyy zvit 2002 Komisiyi pro prohres Slovachchyny do vstupu [Slovakia – Regular Report – 2002]. Avalable at: http://europa.eu/ generalreport/en/rgset.htm. 
9. Zakon pro derzhavnu sluzhbu vid 18 hrudnya 1998 roku [Civil Service Act – 18/12/98], Zbirnyk zakoniv, 1999, vol. 49, pp. 483. 
10. Paradovs’ka Yu. Vykonuyuchyy obov"yazky [Acting], Polityka, 2001, рр. 22–24. 
11. Rudlevs’kyy H. Yevropeys’ka intehratsiya yak termin dlya derzhavnoho upravlinnya v Pol’shchi / zovnishnya i vnutrishnya polityka v protsesi yevropeys’koyi intehratsiyi [European integration as posing for public administration in Poland], Varshava, 2004, рр. 63–64.

 

В. Melnychenko «As for the issue of reorganization of public authorities in poland: historical and legal analysis» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/issue-reorganization-public-authorities

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => lRYa4rhBrxjPGIgLqZvb3kJOTQcdi-mFkLc-ajOtb-o [:db_insert_placeholder_1] => lRYa4rhBrxjPGIgLqZvb3kJOTQcdi-mFkLc-ajOtb-o [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:13358;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:11:02.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679800262 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).