Paralism in terminology

2017;
: 212 - 217
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
lawyer

The article is devoted to peculiarities of interpretation of wrongful acts. Examines the nature of the crime and the criminal inactivity. It defines the essence of the administrative offence. Reasonably correct and the need of the use of the phrase “committing a crime”, “offence” instead of “commit a crime”, “offense”.

1.Iurydychnyi slovnyk / Za red. Babiia B. M., Burchaka F. H., Koretskoho V. M., Tsvetkova V. V.; Vyd. druhe, pererobl. i dopovn. – K.: Holovna redaktsiia ukrainskoi radianskoi entsyklopedii, 1983. – 872 p.
2.Panonko I. Tlumachennia protypravnykh diian: semantyko-pravovyi aspekt / I. Panonko // Visnyk Lvivskoho instytutu vnutrishnikh sprav. – 2001. – № 2. – pp. 158–161. 
3. Filipenko, T. V. Pravoporushennia u sferi valiutnykh operatsii :vydy, mekhanizm skoiennia ta vidpovidalnist : naukovo- metodychni rekomendatsii / T. V. Filipenko ; Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy, Donetskyi yurydychnyi instytut Luhanskoho derzhavnoho universytet vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka.. Donetsk : [Donetskyi yurydychnyi instytut LDUVS im. E. O. Didorenka], 2010. – 127 p. : tabl. 
4. Volobuieva O. O. Vzaiemodiia slidchoho z fakhivtsiamy pid chas zboru informatsii pro osobu, shcho skoila zlochyn: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: / O. O. Volobuieva ; Kyivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. – Kyiv, 2006. – 20 p. 
5. Dunaievska L. H. Osoblyvosti pochatkovoho etapu rozsliduvannia zlochyniv, skoienykh pry nadanni medychnoi dopomohy: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk / L. H. Dunaievska; Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka.. Kyiv, 2006. – 18 p. 
6. Chernova A. K. Zatrymannia osoby, pidozriuvanoi v skoienni zlochynu: avtoref. dys. ... kand. yuryd.  nauk  /  A.  K.  Chernova  ; Odeska  natsionalna  yurydychna  akademiia..  Odesa,  2009.  –  20  p.
7. Yurtaieva K. V. Mistse skoiennia zlochyniv mizhnarodnoho kharakteru: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk / K. V. Yurtaieva; Derzhavnyi naukovo-doslidnyi instytut Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy.– Kyiv, 2010. – 21 p. 
8. Vasylieva N. V., Sudovo-psykhiatrychna otsinka psykhichnykh rozladiv u zhinok, yaki  skoily  zlochyny  proty  zhyttia  ta  zdorovia  osoby  :  a  avtoref.  dys.  ...  kand.  med.  nauk:  /
N. Yu. Vasylieva ; Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy, Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut sotsialnoi i sudovoi psykhiatrii ta narkolohii. Kyiv : Naukovyi svit, 2016. – 22 p. 
9. Tokars'ka A. S. Komunikatyvna   stratehiya   zakonodavchoyi   ta   zakonotvorchoyi   diyal'nosti:   navch.   posibnyk   /
A. S. Tokars'ka. – L'viv : L'vDUVS, 2016. – 364 s. 
10. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5.04.2001 r. [Elektronyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 
11. Fonariuk O. Yu. Protypravna povedinka liudyny: filosofsko-pravovyi vymir: dys. ... kand. yuryd. nauk. – Lviv, 2017. – 204 p. 
12. Ukrainske kryminalne pravo. Zahalna chastyna : pidruchnyk / za red. V. O. Navrotskoho. – K.
: Yurinkom Inter, 2013. – 712 p. 
13. Kokhaniuk T. S. Systemne tlumachennia kryminalnoho zakonu: monohrafiia / T. S. Kokhaniuk. – Lviv: LvDUVS, 2014. – 264 p. 
14. Karpusheva I. Yu. Suspilno nebezpechna diia v kryminalnomu pravi Ukrainy : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.08 / I. Yu. Karpusheva; Khark. nats. un-t vnutr. sprav. – Kh., 2011. – 21 p. 
15. Shulha A. M. Obiektyvno protypravne diiannia, obiektyvno pravomirna povedinka / A. M. Shulha // Forum prava. – 2012. – № 3. – pp. 846–849.

I. Panonko, V. Koval «Paralism in terminology» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/paralism-terminology

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => fvtLaemHP0dhHNbKDZ7A4E8Z1RQLDjwpunNprg-fdco [:db_insert_placeholder_1] => fvtLaemHP0dhHNbKDZ7A4E8Z1RQLDjwpunNprg-fdco [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:13350;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 05:37:35.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679798255 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).