The ukrainian citizens property rights, what would have been advised of anti-terrorist operation as an object of guarantеeing of administrative-legal protection

2017;
: 138 - 146
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to defining the the specificity of Ukrainian citizens property rights, who suffered as a result of the anti-terrorist operation as an object of guaranteeing administrative-legal protection. Particular attention is paid to the causes and consequences of violations, non-recognition or disputes over the property rights, use and dispose of property in areas where an anti-terrorist operation is carried out. The article clarifies the scientific approaches to the category “object of protection of protection” and its content is disclosed. The article is formed a theoretical and legal basis for the formation of an effective mechanism for ensuring the principle of inviolability of property rights in the current complex political and legal conditions.

1. Voytsekhovs'ka Kh. V. Ob"yekty ta sub"yekty harantuvannya vkladiv fizychnykh osib: klyuchovi problemy udoskonalennya normatyvnoho vrehulyuvannya [The objects and subjects of the guarantee of deposits of individuals: the key problems of improving the regulatory settlement] / Porivnyal'no- analitychne parvo, 2015, Vol 4, pp. 103–107. 
2. Moldovan V. V., Chulinda L. I. Pravoznavstvo [Pravoznavstvo Science of law], Kyyiv, 2010. 184 p. 
3. Savenkova O. V., Tuktarov Yu. E. Ponyatie i osobennosti grazhdansko-pravovykh garantiy [Concept and features of civil guarantees] Pravovedenie, 1999, Vol 3, pp. 83–92. (In Russian). 
4. Vedyernikov Yu.A., Papirna A.V. Teoriya derzhavy i prava [Theory of Power and Law], Kyyiv, 2008. 333 p. 
5. Miroshnychenko O. A. Pravo vlasnosti v rozuminni Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny (zahal'na kharakterystyka) [The right of power in the Rozumin European  Court  of  Human   Rights   (zagalna   characteristic)].   Forum prava,   2013,   Vol   2, pp. 371–374. Avalable at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5160/1/Miroshnichenko.pdf (accessed 30.09.2017). 
6. Pravo vlasnosti: yevropeys'kyy dosvid ta ukrayins'ki realiyi [Ownership: European experience and Ukrainian realities]. Avalable at: http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show= news&newsid=123901 (accessed 30.09.2017). 
7. Ukrayina. Otsinka vidnovlennya ta rozbudovy myru. Analiz vplyvu kryzy ta potreb na skhidniy Ukrayini [Ukraine. Assessment of recovery and peace building. Analysis of the impact of the crisis and needs in eastern Ukraine]. Avalable at: http://www.ua.undp.org/content/ dam/ukraine/docs/PR/RPA_V2_Ukr_4Web_lowres.pdf (accessed 30.09.2017).  
8.  Pervomays'kyy  O.  Osoblyvosti  zakhystu  prava  vlasnosti  na  tymchasovo  okupovaniy terytoriyi Ukrayiny, na terytoriyi provedennya ATO ta u zv"yazku z provedennyam ATO [Peculiarities of the protection of property rights in the temporarily occupied territory of Ukraine, in the territory of the ATO and in connection with the conduct of the ATO]. Pravo vlasnosti: yevropeys'kyy dosvid ta ukrayins'ki realiyi : Zbirnyk dopovidey i materialiv Mizhnarodnoyi konferentsiyi, 2015, pp. 324. 
9. Stan zabezpechennya prav i svobod lyudyny u zony provedennya ATO na pidkontrol'nykh terytoriyakh Donets'koyi ta Luhans'koyi oblastey Ukrayiny : analitychna zapyska [Status of the provision of human rights and freedoms in the areas of ATO control in the territories of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine: analytical note]. Avalable at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/AZ-Prava-ta-svobodi- ATO--ea8ca.pdf (accessed 30.09.2017). 10. Zhebryvs'kyy P. Plan vidnovlennya poshkodzhenykh ob"yektiv infrastruktury Donets'koyi oblasti realiyi [Zhebrivsky P. Plan for repairing damaged infrastructure of Donetsk region]. Avalable at: http://www.radiosvoboda.org/a/news/27803563.html. (accessed 30.09.2017). 
11. Bida O. A., Blaha A. B., Martynenko O. A., Statkevych M. H. Miy dim – chuzha fortetsya : pravo vlasnosti v umovakh zbroynoho konfliktu na ckhodi Ukrayiny [My home is another's fortress: the right to own property in conditions of armed conflict in the western Ukraine], Kyyiv, 2016. 126 p. Avalable at: http://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/MIJ-DIM-----ChUZhA- FORTETsYa-PRAVO-VLASNOSTI-V-UMOVAH-ZBROJNOHO-KONFLIKTU-NA-SHODI-UKRAJiNY.pdf (accessed 30.09.2017). 
12. Terrorystы zakhvatyly bank Akhmetova v Donetske [My home is another's fortress: the right to own property in conditions of armed conflict in the western Ukraine]. Avalable at: http://censor.net.ua/    news/312134/terroristy_zahvatili_bank_ahmetova_v_donetske.    (accessed 30.09.2017). 
13. Pro zabezpechennya prav i svobod hromadyan ta pravovyy rezhym na tymchasovo okupovaniy terytoriyi Ukrayiny. Zakon Ukrayiny vid 15.04.2014. [On ensuring the rights and freedoms of citizens and legal regime in the temporarily occupied territory of Ukraine], Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2014, vol. 26, p. 2172. 
14. Rishennya Krasnolymans'koho mis'koho sudu Donets'koyi oblasti vid 06.06.2016 u spravi # 236/1257/16-ts [The decision of Krasnoliman city court of Donetsk region from 06 June 2016 in case number 236/1257/16-ts]. Avalable at: http://www.reyestr.court.gov.ua (accessed 30.09.2017). 
15. Rishennya Selydivs'koho mis'koho sudu Donets'koyi oblasti vid 13.01.2016 u spravі #242/5326/15-ts [Decision of Selidovsky city court of Donetsk region from January 13, 2016 in case number 242/5326/15-ts]. Avalable at: http://www.reyestr.court.gov.ua (accessed 30.09.2017). 
16. Dopovid' Holovy Verkhovnoho Sudu Ukrayiny Yaroslava Romanyuka na mizhnarodnomu kruhlomu stoli “Harantiyi zdiysnennya prava vlasnosti ta yoho zakhyst v osoblyvykh umovakh” 10.06.2016 [The report of the Chairman of the Supreme Court of Ukraine Yaroslav Romanyuk at the international round table entitled “Guarantees of realization of the property right and its protection in special conditions” 10.06.2016]. Avalable at: http://www.scourt. gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/ C15ADEAFE45A 2ACFC2257FCE004E2267?     OpenDocument&yea     r=2016&month=06&]?     (accessed    30.09.2017).
17. Sudova sprava Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny (“Kipr proty Turechchyny” “Ilashku ta inshi proty Moldovy ta Rosiyi” [Judgment of the European Court of Human Rights ("Cyprus v. Turkey” “Ilascu and others v. Moldova and Russia”)]. Avalable at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109229 (accessed 30.09.2017). 
18. Sudova sprava Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny “Al'-Skeyni ta inshi proty Ob"yednanoho Korolivstva” [Judgment of the European Court of Human Rights “Al-Skeini and Others v. The United Kingdom"]. Avalable at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117703 (accessed 30.09.2017).
19. Sudova sprava Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny “Issa ta inshi proty Turechchyny” [Judgment of the European Court of Human Rights “Issa and Others v. Turkey"]. Avalable at: http://docs.pravo.ru/document/view/19383017/ (accessed 30.09.2017). 
20. Sudova sprava Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny “Ilashku ta inshi proty Moldovy ta Rosiyi” [Judgment of the European Court of Human Rights “Ilascu and others v. Moldova and Russia"]. Avalable at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i =001-109229 (accessed 30.09.2017). 
21. Problemy zastosuvannya praktyky Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny KSU [Problems of applying the practice of the European Court of Human Rights to the CCU]. Avalable at: http://www.judges.org.ua/dig4202.htm (accessed 30.09.2017).

T. Kotormus «The Ukrainian citizens property rights,what would have been advised of anti-terrorist operation as an object of guarantеeing of administrative-legal protection» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/ukrainian-citizens-property-rights-what-would

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 9wvdjWhH6rJ4-dBIHM_gozG2lUJfyKKdRbXzIbiCrLA [:db_insert_placeholder_1] => 9wvdjWhH6rJ4-dBIHM_gozG2lUJfyKKdRbXzIbiCrLA [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:13333;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:28:11.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679801290 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).