First code of ukrainian law and institutional legal argument

2018;
: 42-48
1
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University, Department of Theory and Philosophy of Law
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In the works of the researchers The Russian Truth appears as a normative legal act, or even a set of laws. There are opinions about The Russian Truth as a vault of customs or a set of judicial precedents. The questions about the legal nature of the first code of Ukrainian law and the institutionalization of legal reasoning are discussed.

1. Іstorіya derzhavi і prava Ukraїni [History of the State and Law of Ukraine]: khrestomatіya [dlya studentіv yurid. vuzіv ta fakul'tetіv]. za red. O. O. Shevchenka. Kyiv: Venturі, 1996. 224 p. 2. Іstorіya derzhavi і prava Ukraїni [History of the State and Law of Ukraine]: pіdruch.: [u 2 t.] / za red. V. Ya. Tatsіya, A. Y. Rogozhina, V. D. Goncharenka [T. 1: kol. redkol.: V. D. Goncharenko, A. Y. Rogozhin, O. D. Svyatots'kiy ta іn.]. Kyiv: Іn Yure, 2003. 656 p. 3. Jushkov S. V. Obshhestvennopoliticheskij stroj i pravo Kievskogo gosudarstva [The social and political system and the law of the Kiev state] / S. V. Jushkov T. 1. Moskva. 1949. 546 p. 4. Hachaturov R. L. Istochniki drevnerusskogo prava [Sources of the Antient Russian Law] / Hachaturov R. L. Pamjatniki rossijskogo prava. Vol. 1. Pamjatniki prava Drevnej Rusi: ucheb.-nauch. posobie. Moskva. 2013. 528 p. 5. Іstorіya ukraїns'koї kul'turi. Іzbornik [History of Ukrainian culture. Collector]. St.: Taranenko O. O. Pravo і zakonodavstvo Kiїvs'koї Rusі / O. O. Taranenko. Kyiv, 2001. Vol. 1.URL: litopys.org.ua/istkult/ikult08.htm. 6. Tolochko P. P. Davnya іstorіya Ukraїni [Ancient history of Ukraine]. Kyiv:Libіd', 1994. Kn.1. 240 p. 7. Chubatiy M. Oglyad іstorії ukraїns'kogo prava [An overview of the history of Ukrainian law] Іstorіya derzhavi ta derzhavnogo prava. Myunkhen; Kyiv, 1994. 224 p. 8. Derzhava і pravo Kiїvs'koї Rusі [State and Law of Kievan Rus] URL:www.lnu.edu.ua/faculty/pravo/idp/Les_tema02idp. 9. Shcherbyna O. Yu. Do pytannya pro rozuminnya arhumentatsiyi u lohiko-yurydychnykh doslidzhennyakh [To the question of understanding the arguments in logical and legal research] Humanitarni studiyi. Kyyiv, 2014; Kyyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. Vol. 21. pp. 45–53. 10. Yurkevych O. M., Tytov V. D., Kutsepal S. V. (2012) Yurydychna arhumentatsiia : Lohichni doslidzhennia [Legal Argument: Logical Research]. Kharkiv, 2012. 211 p. 11. Liashenko, R. D. (2012) Pravova arhumentatsiia u sferi pravotvorchosti [Legal argumentation in the field of law-making]. Uchen. zap. Tavrych. nats. un-ta ym. V. Y. Vernadskoho. Seryia “Yuryd. nauky”. Scientists note Tavrych. nat. University and them. YOU. Vernadsky. Series “Legal. science”, 25 (64), No. 2. pp. 74–79. 12. Rabinovych P. (2015) Pravova arhumentatsiia (vykhidni zahalnoteoretychni kharakterystyky) [Legal reasoning (output general theoretical characteristics)] Yuryd. visn. Ukrainy. Legal Bulletin of Ukraine, No. 17–18. pp. 22. 13. Kolotilova N. Ponjattja praktichnoi argumentacii [The concept of practical reasoning] / N. Kolotilova // Mul'tiversum. Kyiv: Centr duhovnoi kul'turi, 2004 URL: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_39/ Kolotilo_1.htm

Romanova А., Chornobai О. "First code of ukrainian law and institutional legal argument". http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17-2018/first-code-ukrainian-law-and-institutional