Methodological and methodological principles of criminological service of activities of territorial bodies of National policy

2018;
: 125-131

Kryzhanovsky A. "Methodological and methodological principles of criminological service of activities of territorial bodies of National policy"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

1
Institute of Jurisprudence and Psychology Lviv Polytechnic National University

The article deals with the methodological and methodical principles of criminological
service of the territorial bodies of the National Police. On the basis of a comprehensive
approach to the analysis of the methodological principles of crime research as a specific legal
and legal phenomenon, the specificity of criminological research in the context of scientific
approaches to objective knowledge of state-legal processes is determined.

1. Ortynskyi V. Novitni metody doslidzhennia administratyvno-pravovykh yavyshch [Newest
methods of research of administrative-legal phenomena]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska
politekhnika”. Yurydychni nauky. 2014. No 782. pp. 5–9. 2. Kelman M. Metodolohiia suchasnoho
pravoznavstva: stanovlennia ta osnovni napriamy rozvytku [Methodology of modern jurisprudence:
formation and main directions of development]. Psykholohiia i suspilstvo. 2015. No 4. pp. 33–46.
3. Soskov R. M. Metodolohiia doslidzhennia kryminolohichnykh problem: osoblyvosti i struktura
[Methodology of study of criminological problems: features and structure]. Visnyk Asotsiatsii
kryminalnoho prava Ukrainy. 2015. No 2 (5). pp. 305–312. 4. Veprytskyi R. S. Metodolohiia
doslidzhennia fenomenolohii zlochynnosti [Methodology for the study of the phenomenology of crime].
Visnyk krymin. asotsiatsii Ukrainy. 2017. No 1 (15). pp. 67–74. 5. Dromin V. M., Mandrychenko Zh. V.,
Melnychuk T. V. Kryminolohiia [Criminology]. Navch.-metod. posib. Odesa: Natsionalnyi universytet
“Odeska yurydychna akademiia” Publ, 2015. 144 p. 6. Sachko O. Deiaki kryminolohichnoho
doslidzhennia profesiinoi diialnosti zhurnalistiv v Ukraini [Some criminological research of journalists’
professional activity in Ukraine]. Aktualni problemy yurysprudentsii. 2017. №1. pp. 212–215. 7. Yesimov S. S.
Informatsiino-analitychna diialnist MVS Ukrainy yak obiekt pravovoho rehuliuvannia [Informationanalytical
activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as an object of legal regulation]. Naukovyi
visnyk Lvivskyi derzhavnoho universytetu vnutrishnikh. sprav. 2017. № 1. pp. 184–195. 8. Olkov S. H.
Analytycheskaia yurysprudentsyia: (metodolohyia yurysprudentsyy) [Analytical jurisprudence:
(methodology of jurisprudence)]. Ch. 1. : ucheb. Moskva: Yurlytynform Publ, 2013. 587 p. 9. Yesimov S. S.
Orhanizatsiia diialnosti patrulnoi sluzhby na zaliznychnomu transporti (administratyvno-pravovi
zasady): dys. … kand. yuryd. nauk: spets. : 12. 00. 07 [Organization of the patrol service on the railway
transport (administrative and legal basis)]. Kyiv: Natsionalnyi ahrarnyi universytet Publ, 2008. 256 s.
10. Kovaliv M. V. Osnovy upravlinnia v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrainy : navch.-prakt. posib.
[Fundamentals of governance in the internal affairs bodies of Ukraine]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi
universytet vnutrishnikh. Sprav Publ, 2010. 340 p. 11. Tymchuk O. L. Filosofski zasady suchasnoi
kryminolohii: metodolohichni aspekty [Philosophical principles of modern criminology: methodological
aspects]. Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2016.
No 7. pp. 185–194. 12. Smetanina N. V. Naukovi pidkhody do teorii zlochynnosti u suchasnii ukrainskii
kryminolohii [Scientific approaches to the theory of crime in modern Ukrainian criminology]. Kharkiv:
Pravo Publ, 2016. 192 p.