The modern status of legal regulation of personal non-property rights and responsibilities of the spouses

2018;
: 117-123

Dutko A. "The modern status of legal regulation of personal
non-property rights and responsibilities of the spouses"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

Authors:
1
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University, Department of Civil Law and Procedure

The article points to the natural extension of the sphere of legal influence on the personal
non-property relations of the spouses. Some individual non-property rights of spouses are
analyzed: the right to motherhood, the right to respect for their individuality, the right to
liberty and personal integrity, and the reproductive rights of the spouses. The author notes
that it is impossible to create an exhaustive list of personal non-property rights of spouses by
any normative act, however, certain personal moral benefits should be regulated by law, and
therefore it proposes amendments to separate normative acts in order to protect the rights of
the spouses.

1. Simeinyi kodeks Ukrainy vid 10 sichnia 2002 r. [The Family Code of Ukraine of
January]Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2002 r. № 21–22. P. 135. 2. Dutko A. O. Zahalna
kharakterystyka osobystykh nemainovykh prav ta oboviazkiv podruzhzhia. [General characteristics of the
personal non-property rights and responsibilities of the spouses] Naukove zabezpechennia zakhystu prav ta
svobod hromadian Ukrainy v umovakh intehratsii v Yevropeiskyi prostir: materialy Mizhnarodnoi
naukovo-praktychnoi konferentsii; Lviv, 2018. P. 245–249. 3. Romovska Z. V. Simeinyi Kodeks
Ukrainy[Family Code of Ukraine ]: Naukovo-praktychnyi komentar. K.: Vydavnychyi Dim “In Yure”,
2003. 432 p. 4. Frolov Yu. M. Simeine pravo Ukrainy [Family Law of Ukraine ]: navchalnyi posibnyk /
Yu. M. Frolov, V. K. Antoshkina, N. V. Vasylchenko, V. S. Turskova. Donetsk : Donbas , 2014. 341 p.
5. Domashni polohy v Ukraini. [Homecare in Ukraine ]URL:https://tsn.ua/ukrayina/domashni-pologi-vukrayini-
chomu-zhinki-virishuyut-narodzhuvati-vdoma-993012.html. 6. Reproduktyvni prava. [Reproductive
rights] URL :https://www.echr.com.ua/publication/reproduktivni-prava/. 7. Stefanchuk R. O. Poniattia,
systema, osoblyvosti zdiisnennia i zakhystu reproduktyvnykh prav fizychnoi osoby [Concept, system,
peculiarities of implementation and protection of reproductive rights of an individual] Visnyk
Khmelnytskoho instytutu rehonalnoho upravlinnia ta prava 2004. No. 1–2. P. 66–72. 8. Romovska Z. V.
Ukrainske simeine pravo[Ukrainian family law ] : pidruchnyk [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / Zoryslava
Romovska. K. : Pravovaiednist, 2009. 500 p. 9. Bermicheva O. V. Indyvidualnist liudyny i pravo na
indyvidualnist osobystosti[Individuality of the person and the right to individuality of the person]. Visnyk
Akademii advokatury Ukrainy chyslo 3(22), 2011. P. 11–20. 10. Yevropeiski choloviky vyboriuiut pravo
nosyty spidnytsi [European men fight for the right to wear skirts ]URL : https://ua.korrespondent.
net/world/462245-evropejski-choloviki-viboryuyut-pravo-nositi-spidnici.11. Muzhchyny v spidnytsiakh
[Men in skirts]. URL:http://cloche.club/muzhchiny-v-yubkah-istoria-muzhskoi-modi/. 12. Rishennia
Krasnohradskoho raionnoho sudu Kharkivskoi oblasti [The decision of Krasnohradsky district court of
Kharkiv region ]vid 03.03.2008 roku u spravi No. 2-257/08 p. URL :http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/4485938. 13. Hostevoi brak [Guest]URL : http://prosto-mariya.com.ua/gostevoibrak_
446.html. 14. Dutko A.O., Zabolotna M. R. Reproduktyvni prava fizychnoi osoby: sutnist, poniattia,
klasyfikatsiia[Reproductive rights of an individual: essence, notion, classification]. Naukovyi visnyk
LvDUVS. 2016. No. 3. P. 82–90. 15. Stelsinh yak novyi vyd nasylstva nad zhinkamy [teelsing as a New
Type of Violence Against Women]URL: https://ukr.media/culture/308934/.