Consular institutions as participants of the ukrainian notarial process

2019;
: 41-45
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The research is devoted to the actual issues of legal regulation of the performance of notarial activities by the bodies of quasinotoriatry in Ukraine. The commission of notarial acts by consular establishments of Ukraine has always served to protect the rights and legitimate interests of individuals and legal entities of Ukraine, who are applying for notarial acts outside the state. The article deals with the peculiarities of the implementation of the notarial process by the consular institutions of Ukraine. The author proposes to add the third part of Article 1247 of the Civil Code of Ukraine to the following sentence:“The certificate of wills abroad rests with the consular offices of Ukraine, and in cases stipulated by the current legislation, to the diplomatic missions of Ukraine”.

1. Korotiuk O. V. Naukovo-praktychnyi komentar Zakonu Ukrainy “Pro notariat” [Scientific and practical commentary on the Law of Ukraine “On Notary”]. Kharkiv: Pravo Publ., 2012. 648 p. 2. Pro notariat: Zakon Ukrainy vid 02.09.1993 р. № 3425-ХП r. № 3425–ХІІ. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 39. P. 383. 3. Fedorenko Tetyana. Deyaki aspekty` notarial`ny`x funkcij, shho vy`konuyut`sya konsulamy` [Some aspects of the notarial functions performed by the consuls]. Pidpry`yemny`cztvo, gospodarstvo i pravo. 2012. № 9. P. 29–33. 5. Kravchenko N. P. Notarial`na diyal`nist` dy`plomaty`chny`x predstavny`cztv Ukrayiny` v konteksti adaptaciyi nacional`nogo zakonodavstva do prava YeS [Notarial activity of diplomatic missions of Ukraine in the context of adaptation of national legislation to EU law]. Aktual`ni problemy` mizhnarodny`x vidnosy`n. 2012. Vy`p. 108(chasty`na 1). P. 231–242. 3. Pro zatverdzhennya Konsul`s`kogo statutu Ukrayiny`: Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 2 kvitnya 1994 r. № 127/94 URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/127/94 6. Notariat v Ukraini: pidruchnyk [Notary in Ukraine: a textbook]. Knyha 1. Orhanizatsiia notariatu z praktykumom / za zah. red. S. Ya. Fursy. Kyiv: Alerta, Publ., 2015. 484 p. 7. Doly`ns`ka M. S. Tery`torial`na kompetenciya notarial`ny`x organiv Ukrayiny` yak ody`n iz golovny`x zasad zdijsnennya notarial`nogo procesu v Ukrayini [Territorial competence of the notary bodies of Ukraine as one of the main principles of the implementation of the notarial process in Ukraine]. Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo derzhavnogo universy`tetu vnutrishnix sprav. Seriya: Yury`dy`chna, 2018. Vy`p. 2. P. 107–115.

Dolynska M. "Consular institutions as participants of the ukrainian notarial process" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-2019/consular-institutions-participants-ukrainian