The problem of procedural leadership for previous investigations as the institute of prosecutor’s activities

2019;
: 76-82

Huzela M. V., Slotvinska N. D. "The problem of procedural leadership for previous investigations as the institute of prosecutor’s activities" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-23-201...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University

The article deals with the problem of determining the essence of the problem of the
procedural management of pre-trial investigation as an institute of prosecuting, as well as
establishing the correlation between the charges in criminal proceedings and the procedural
guidance at the stage of pre-trial investigation of criminal proceedings. On the basis of the
research of the scientific positions of individual scientists and the analysis of the current
legislation of Ukraine, it is concluded that the procedural management of the prosecutor by the
pre-judicial investigation represents this activity of the prosecutor, the purpose of which is to
ensure the observance of the laws of the organization, identified in Article 2 of the Criminal
Procedure Code of Ukraine and in the Law of Ukraine “On Prosecutor’s Office”.

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy [Criminal Procedure Code of
Ukraine: Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 r. URL: http: // www.rada.gov.ua. 2. Antoniuk O.
Protsesualne kerivnytstvo dosudovym rozsliduvanniam, yak novyi napriam diialnosti prokurora u
kryminalnomu sudochynstvi [Procedural management of pre-trial investigation as a new direction of the
prosecutor’s activity in criminal proceedings]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia “Iuryd”, 2010. No.
51. P. 409–416. 3. Babkova V. Problemy zdiisnennia prokurorom nahliadovykh povnovazhen u formi
protsesualnoho kerivnytstva pid chas vedennia dosudovoho rozsliduvannia [Problems of the prosecutor’s
exercise of supervisory powers in the form of procedural guidance during the pre-trial investigation].
Visnyk Nats. akad. prokuratury Ukrainy, 2012. No. 3. P. 71–73. 4. Chornousko M. Pravova pryroda
prokurorskoho nahliadu u formi protsesualnoho kerivnytstva dosudovym rozsliduvanniam [The legal
nature of prosecutorial supervision in the form of procedural guidance in pre-trial investigation]. Aktualni
problemy derzhavy i prava, 2014. No. 71. P. 461–474. 5. Rudenko M. V. Pro sutnist prokurorskoho
protsesualnoho kerivnytstva dosudovym rozsliduvanniam [On the essence of prosecutorial procedural
guidance in pre-trial investigation]. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav,
2013. No. 1. P. 277–283. 6. Hryshyn Yu. A. O statuse prokurora na stadyy dosudebnoho rassledovanyia
v reformyruemom uholovnom protsesse [On the status of the prosecutor at the stage of pre-trial
investigation in the reformed criminal process]. Aktualni problemy reformuvannia kryminalnoprotsesualnoho
zakonodavstva y udoskonalennia diialnosti sudovykh i pravookhoronnykh orhaniv:
materialy mizhnarod. nauk.-prakt. konf. Luhansk: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka. 2012. P. 98–107.
7. Kovalenko V. V. Kryminalnyi protses [The criminal process] / V. V. Kovalenko, L. D. Udalova,
D. P. Pysmennyi. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2013. 544 p. 8. Dvornyk A. Meta i zavdannia prokurora
u dosudovomu kryminalnomu provadzhenni [Warden and Prosecutor’s Office in Pre-trial Criminal
Proceedings]. Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2013. No. 2. S. 105–111. 9.
Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine. Scientific Practical
Commentary]. Naukovo-praktychnyi komentar / za zah. red. prof. V. H. Honcharenka, V. T. Nora, M. Ye.
Shumyla. K.: Yustinian, 2012. P. 102. 10. Marchuk N. V. Shchodo vyznachennia zmistu diialnosti
prokurora zi zdiisnennia protsesualnoho kerivnytstva dosudovym rozsliduvanniam [Concerning the
definition of the content of the activity of the prosecutor with the implementation of procedural guidance in
the pre-trial investigation]. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh
sprav. 2012. No. 2. P. 369–376. 11. Polianskyi Yu. Rol prokurora u dosudovomu kryminalnomu
provadzhenni za novym Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy [The Role of the Prosecutor in
Pre-trial Criminal Proceedings of the New Criminal Procedure Code of Ukraine]. Yurydychnyi visnyk.
2013. No. 4. P. 52–58. 12. Yurchyshyn V. M. Prokuror yak kerivnyk dosudovoho rozsliduvannia
[Prosecutor as head of pre-trial investigation]. Advokat. 2012. No. 7 (142). P. 26–30. 13. Hloviuk I. V.
Kryminalno-protsesualni funktsii: teoriia, metodolohiia ta praktyka realizatsii na osnovi polozhen
Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy [Criminal Procedural Functions: Theory, Methodology
and Practice of Implementation Based on the Provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine 2012]
2012 r.: monohrafiia. Odesa : Yurydychna literatura, 2015. 712 p.