Concepts and signs of legal conflict: sociological and legal analysis

2020;
: 54-60
Authors:
1
Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University Candidate of Jurispondence, Associate Professor of the Department of Theory, History and Philosophy of Law
2
Lawyer, lawyer association “Bowl of Justice”

Approaches to understanding a legal conflict in historical retrospect and in modern scientificresearches are analyzed. The legal conflict is considered as a phenomenon that is objectively inherent inevery society. The features of the social and legal conflict are identified. The differences between thecategories “contradiction” and “conflict” are explained. The signs of the social conflict and the legalconflict have been identified. The stages of the legal conflict are characterized: the pre-conflict stage; thestage of legal relations; the stage of the conflict development; the conflict resolution stage, the postconflictstage.

1. Bobrovnyk S. Pravovyy konflikt: ponyattya, oznaky, pryroda ta riznovydy [Legal Conflict: Concepts,Signs, Nature and Variations] // Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2011. №1 (64). P.26-33. 2. ZherebynV.S. Pravovaya konfliktologiya [Legal Conflictology]: uchebnoye posobiye. Vladimir, 1998.P.1. 198 p. 3. KlimovaG. Yurydychnyy konflikt: prychyny i sutnist [Legal Conflict: Causes and Essence] / Visnyk Akademiyi pravovykhnauk. 2002. № 1(28). P.99-105. 4. Nastasyak I.Yu. Sotsiolohiya prava [Sociology of Law]: Navchalnyy posibnyk.Lviv, 2008.196 p. 5. Osnovy konflyktolohyy [Fundamentals of Conflictology]: ucheb.posobiye. A.V. Dmitriyev,YU.G.Zaprudskiy, V.P. Kazimirchuk, V.N. Kudryavtsev; pod.red. V.N. Kudryavtseva. M. 1997. 200 p. 6. Pisna Y.U.Filosofiya konfliktu v protsesi sotsialnoyi roboty [The philosophy of conflict in the process of social work] //Aktualni problemy filosofiyi ta sotsiolohiyi. 2015. №5. P.166-168. 7. Sotsiolohiya prava [Sociology of Law]:Navchposib. O. M. Dzhuzha, I. H. Kyrychenko, V. S. Kovalskyy, S M. Koretskyy ta in.; Za zah. red. O. M. Dzhuzhy. K.:Yurinkom Inter, 2004. 288 p. URL: http://gendocs.ru/ 8. Tikhomirov YU.A. Kollizionnoye pravo [Conflict of laws]:ucheb. i nauch.-prakt. posobiye. M., 2003. 394 p.