Special features of certification of powers of attorney that equal to notarial by public individuals and official persons of health care establishments of Ukraine

2020;
: 141-147

M. Dolynska "Special features of certification of powers of attorney that equal to notarial by public individuals and official persons of health care establishments of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The peculiarities of certification of powers of attorney that equal to notarial by public individuals and official persons of health care establishments of Ukraine are considered.

In the article the analysis of normative acts, regulating the procedure for testamentation and certification of powers of attorney that equal to notarial, including by authorized individual officials and official persons of healthcare care establishments, is made.

The concept of powers of attorney is investigated and their classification is carried out.

The author states that public individuals and official persons of health care establishments of Ukraine who certify the powers of attorney that equal to notarial, are not entitled to certify powers of attorney in their name and on behalf of their name, as well as in the name of and on behalf of his wife or her husband. Specified public individuals, official persons have also no right to perform powers of attorney in the name of their sons and daughters, mother, father, grandchildren, grandfather, grandmother, including their brothers or sisters.

Analyzing the issue of the certification of the power of attorney to make a donation contract on behalf of the patient, the author emphasizes the necessity to indicate the name of donee.

While certifying the powers of attorney public individuals, official persons of health care establishments of Ukraine, listed in Article 40 of the Law of Ukraine “On Notariate”, should strictly adhere to the norms of the current legislation, in particular the norms of the Civil Code of Ukraine, the Land Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On Notariate”, the Procedure of certifying wills and powers of attorney that equal to notarial, as well as other normative and legal acts.

The author pays special attention to the content of powers of attorney. The procedure for termination and cancellation of a notarized power of attorney is examined.

1. Cy`vil`ny`j kodeks Ukrayiny`: Zakon Ukrayiny` vid 16.01.2003 r. № 435-IV.  Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2003. № 40. St. 356. 2. Stopchak R. O. Rozmezhuvannya ponyat` dovirenist` ta doruchennya v notarial`nomu procesi Ukrayiny`[Differentiation of powers of attorney and power of attorney in the notarial process of Ukraine]. Cy`vilisty`chna procesual`na dumka. 2016. # 4. S. 77‒80. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsprv_2016_4_22 3. Balaban D. V., Zaborovs`ky`j V. V. Spivvidnoshennya dovirenosti i dogovoru doruchennya [Value of power of attorney and contract of power of attorney]. Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu. Seriya: Pravo. 2017. Vy`p. 43(1). S. 93‒96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_43(1)__24. 4. Syeraya Anastasiya. Ponyattya i pravova pry`roda dovirenosti. Pidpry`yemny`cztvo, gospodarstvo i pravo. 2016. # 12. S. 53‒57. 5. Cy`vil`ne pravo Ukrayiny`. Zagal`na chasty`na: pidruchny`k [Civil Law of Ukraine. The general part: the textbook] / Za red. O. V. Dzery`, N. S. Kuznyeczovoyi, R. A. Majdany`ka. – 3-tye vy`d, pererob. i dopov. K.: Yurinkom Inter, 2010. 976 s. 6. Cy`vil`ne ta simejne pravo Ukrayiny`: pidruch. [Civil and Family Law of Ukraine: Textbook] / Za red. Xary`tonova Ye. O., Golubyevoyi N. Yu. – K.: Pravova yednist`, 2009. – 968 s. 7. Cy`vil`ne pravo: pidruchny`k: u 2 t. [Civil law: a textbook: in 2 volumes] / V. I. Bory`sova (ker. avt. kol.), L. M. Baranova, T. I. Byegova ta in.; za red. V. I. Bory`sovoyi, I. V. Spasy`bo-Fatyeyevoyi, V. L. Yarocz`kogo. ‒ X.: Pravo, 2011. t. 1. 656 s. 8. Pro notariat: Zakon Ukrayiny` vid 02.09.1993 r. № 3425-XII. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 1993. № 39. St. 383. 9.  Doly`ns`ka M. S. Notarial`no posvidcheni dovirenosti j dovirenosti, shho pry`rivnyuyut`sya do notarial`no posvidcheny`x [Notarized power of attorney and power of attorney equivalent to notarized certificate]. Pivdennoukrayins`ky`j pravny`chy`j chasopy`s. 2011. # 4. S. 99‒102. 10. Simejny`j kodeks Ukrayiny`: Zakon Ukrayiny` vid 10.01.2000 r. # 2947-III.  Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2002. # 21‒22. St. 135.