Administrative offense in the budgetary sphere as a factual grounds administrative responsibility

2020;
: 146-154

Bortnyk N., Esimov S.
"Administrative offense in the budgetary sphere as a factual grounds administrative responsibility"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The legal regulation of administrative responsibility in the budgetary sphere and the signs of offenses to which the socially dangerous, unlawful, guilty act or inactivity of the natural person affecting
relations between the state and the subjects of the budgetary process are investigated. The grounds of administrative responsibility in the budgetary sphere have been determined. The legislative regulation
of administrative responsibility in the budgetary sphere is analyzed. Conclusions have been made and recommendations made

1. Dodyn E. V. Osnovanyia admynystratyvnoi otvetstvennosty [Grounds for administrative liability] Uchenыe zapysky VNYYSZ. Moskva: Yzd-vo VNYYSZ 1964. Vыpusk 1 (18). P. 68-81. 2. Yakuba O. M. Admynystratyvnaia otvetstvennost [Administrative liability]. Moskva: Yurydycheskaia lyteratura, 1972. 152 p. 3. Pukach A. V. Zakhody zabezpechennia provadzhennia u spravakh pro administratyvni pravoporushennia [Measures to ensure proceedings in cases of administrative offenses ]: dys. … kand.. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Kyiv, 2019. 202 p. 4. Ostapenko O. I. Administratyvna deliktolohiia: konspekt lektsii[Administrative tort: lecture notes]. Lviv: Rastr-7, 2018. 152 p. 5. Nazar Yu. S., Prots I. M. Administratyvna ta finansovo-pravova vidpovidalnist za porushennia biudzhetnoho zakonodavstva: monohrafiia [Administrative and financial and legal responsibility for violation of budget legislation: a monograph]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2018. 172 p. 6. Kolesnikova M., Kalinichenko L. Teoretyko-pravovi zasady administratyvnoi vidpovidalnosti. [Theoretical and legal principles of administrative responsibility.]Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2019. № 1. p. 102-107. 7. Sharhorodskyi M. D. Nakazanye, eho tsely y эffektyvnost [Punishment, its purpose and effectiveness ] Lenynhrad: Yzd-vo Lenynhradskoho unyversyteta, 1973. 160 p. 8. Yoffe O. S., Sharhorodskyi M. D. Voprosы teoryy prava[Questions of the theory of law]. Moskva: Hosudarstvennoe yzdatelstvo "Iurydycheskaia lyteratura", 1961. 381 p. 9. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Ukraine on Administrative Offenses]: Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 r. № 8073-KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR. 1984. dodatok 50.P. 1122. 10. Romaniuk V. Sutnist ta pravova pryroda zakhodiv administratyvnoi vidpovidalnosti. [The essence and legal nature of measures of administrative responsibility] Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2019. № 3. P. 236-240. 11. Kovaliv M. V. Provadzhennia u spravakh pro administratyvni pravoporushennia. [Proceedings in cases of administrative offenses]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. 2013. Vyp. 3.P. 240-248. 12. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy[Budget Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 r. № 2456-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2010. № 50-51. P. 572. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2010.02836.x