Ontological discourse of legal progress as forms of social progress

2020;
: 127-134

Chornopyska V.
"Ontological discourse of legal progress as forms of social progress"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The main philosophical and legal approaches to the ontological understanding of legal progress as a form of social progress. Legal progress has been considered in two aspects: global (broad) and concrete (narrow). The global approach is connected with the development of humanity as a whole, its justice, its legal culture. A narrow approach involves studying the progress of a particular stage of human development (mostly modern). It is established that the legal doctrine has a number of conceptual approaches to the problems of legal progress, determined by the typology of legal thinking, definition of its concept, defining philosophical and legal features, patterns of its connection with the processes of globalization, alteglobalism, its correlation with the principle of law in international legal activity of world organizations, understanding of legal reality in general

1. Kostenko O. Vpered - do pryrody: apolohiia naturalizmu. [Forward - to nature: an apology for naturalism.]Svitohliad. 2009. № 5 (19). P. 34-37.2. Fedoruk N. M. Moral ta suspilnyi prohres [Morality and social progress: author. dis. ... cand. philos.]: avtoref. dys. ... kand. filos. nauk: 09.00.03. Kharkiv, 2005. 20 p.3. Filosofskyi slovnyk [Philosophical dictionary]. Za red. V. I. Shynkaruka. 3 vyd., pererob. i dop. Kyiv: ABRYS, 2002. 742 p.4.Alekseev P. V. Sotsyalnaia fylosofyia[Social philosophy]: uchebnoe posobye. Moskva: OOO "TK Velby", 2003. 256 p. 5. Tiurho A. R. Zh. Yzbrannыe fylosofskye proyzvedenyia.[Selectedphilosophicalworks] Moskva: Hosudarstvennoe sotsyalno-эkonomycheskoe yzdatelstvo, 1937. URL: http://istmat.info/files/uploads/29715/turgot.pdf6. Skvorets V. O. Sotsialnyi prohres yak suspilstvoznavcha problema [Social progress as a social science problem ]. Humanitarnyi visnyk ZDIA. 2011. № 47. P. 123-133.7.Levytskyi V. Dyskurs pro industrializatsiiu. Liudynoznavchi studii.[Discourse on industrialization. Anthropological studies.] Seriia: Filosofiia. 2015. Vyp. 32. P. 182-199. 8. Rykkert H. Hranytsы estestvennonauchnoho obrazovanyia poniatyi. [The boundaries of scientific education concepts] SPb.: Nauka, 1997. 532 p. 9. Myholatev A. A. Obshchestvennыi prohress y rehress: fylosofskyi aspekt[Social progress and regress: a philosophical aspect.]. Sotsyalno-humanytarnыe znanyia. 2004. № 3. P. 76-90. 10.Siui Tsiuaniao Sotsialnyi prohres v konteksti kytaiskoi filosofii: [Social progress in the context of Chinese philosophy]avtoref. dys. ... kand. filos. nauk: 09.00.03. Kharkivskyi universytet Povitrianykh Syl. Kharkiv, 2005. 19 p.11. Starostenko K. V. Pravovoi pliuralyzm kak osnova razvytyia pravovoho prohressa[Legal pluralism as a basis for the development of legal progress]. Srednerusskyi vestnyk obshchestvennыkh nauk. Polytyka y pravo. 2009. № 4. P. 169-172.12. Oborotov I. Obiektyvnyi i subiektyvnyi vymiry pravovoho rozvytku [Objective and subjective dimensions of legal development.]. Yurydychnyi visnyk. 2011. № 3. P. 5-11.13. Nykolyna K. Pravovyi prohres yak forma pravovoho zhyttia [Legal progress as a form of legal life]. Almanakh prava. 2016. Vyp. 7. P. 215-218. 14.Storozhuk D. Ontolohiia pravovoho prohresu: filosofsko-pravovyi vymir[Ontology of legal progress: philosophical and legal dimension]. Pravo.ua. 2017. № 3. P. 191-199.15. Zakhartsev S. Y., Salnykov V. P. O pravovom prohresse kak fylosofsko-pravovoi probleme.[On legal progress as a philosophical and legal problem] Rossyiskyi zhurnal pravovыkh yssledovanyi. 2015. № 2. P. 113-121.16.Vorontsova https://doi.org/10.17816/RJLS18029 A. V. Pravovyi prohres yak indykator rozvytku pravovoi systemy. [Legal progress as an indicator of the development of the legal system.]Porivnialno-analitychne pravo. 2014. № 3. P. 14-16. 17.Barsukov A. Iu. Pravovoi prohress kak yurydycheskaia katehoryia: [Legal progress as a legal category]dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01. Saratov, 2004. 191 p. 18. Sorokyn V. V. Kontseptsyia эvoliutsyonnoho razvytyia pravovoi systemы v perekhodnыi peryod[The concept of evolutionary development of the legal system in transition]: avtoref. dys. ... dokt. yuryd. nauk. Ekaterynburh, 2003. 48 p.19.Storozhuk D. Filosofsko-pravovi zasady pravovoho prohresu[Philosophical and legal principles of legal progress]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova, 2019. 19 p https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-4(19)-310-321