Peculiarities of application of individual silent investigative (search) actions to establish the circumstances of the cyberdiversion event

2021;
: 197-206

Peleshchak O."Peculiarities of application of individual silent investigative (search) actions to establish the circumstances of the cyberdiversion event"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-230-20...

Authors:
1
Postgraduate Student of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Lviv State University of Internal Affairs

National law enshrines the powers of law enforcement agencies to obtain factual data that can be recognized as evidence and which the court assesses for legality (admissibility). Collection, verification and evaluation of evidence is possible only in the manner prescribed by law. Effective investigation of cyber diversion committed with the use of computers, systems and computer networks and telecommunication networks is impossible without the use of covert investigative (search) actions, as most of the information about the person who committed it, accomplices and the circumstances of the criminal event cannot be obtained in any other way. Peculiarities of application in criminal proceedings, open for the criminal state “Diversion”, committed with the help of computers, systems and computer networks and telecommunication networks, such unspoken following search actions are considered − audio surveillance of a person, video surveillance of a person, audio surveillance of a place, video surveillance of a place, surveillance of a person, thing or place, removal of information from transport telecommunication networks, removal of information from electronic information systems, inspection of publicly inaccessible places, housing or other performing a special task to detect the criminal activities of an organized group or criminal organization. It is concluded that the ability to organize in a timely manner and, accordingly, the use of covert investigative (search) actions is the key to effective prevention and cessation of cyber diversion, prevention (minimization) of socially dangerous consequences for the object of encroachment. Depending on the investigative situation, it is necessary to select and organize the most appropriate covert investigative (search) actions, which in their content are theoretically able to solve the priority tactical tasks of criminal proceedings. The organization of the complex application of covert investigative (search) actions is one of the organizational and tactical tasks of the investigator, for the solution of which the latter must bear personal responsibility, as it directly affects the effectiveness of establishing all the circumstances of cyber diversion, ways to conceal stages of criminal offense, unknown accomplices of them, relations with special services of other countries.

1. Bagrij M. V., Lucy`k V. V. (20170. Procesual`ni aspekty` neglasnogo otry`mannya informaciyi:
vitchy`znyany`j ta zarubizhny`j dosvid: monografiya. X. 376 p.
2. Dmy`try`k N. A. (2007). Sposobы osushhestvleny`ya subъekty`vnыx grazhdansky`x prav y`
y`spolneny`ya obyazannostej s y`spol`zovany`em sety` Y`nternet: avtoref. dy`s. … kand. yury`d. nauk. M.. P. 14−15.
3. Konsty`tuciya Ukrayiny` vid 28 chervnya 1996 roku. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`, 1996. №
30. Р. 141.
4. Kry`minal`ny`j kodeks Ukrayiny`: Zakon vid 5 kvit. 2001 r. No. 2341−14. URL: http:
zakon.rada.gov.ua/laws /show/2341−14.
5. Kry`minal`ny`j procesual`ny`j kodeks Ukrayiny`: Zakon vid 13.04.2012 No. 4651-VI. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17/page8.
6. Luk’yanchy`kov Ye. D., Luk’yanchy`kov B. Ye. (2014). Vy`znachennya ta sy`stema neglasny`x
(rozshukovy`x) dij. Chasopy`s Nacional`nogo universy`tetu “Ostroz`ka akademiya”. Seriya “Pravo”. No. 9. P. 1–17.
7. Peleshhak O. R. (2017). Kiberdy`versiya yak forma suchasnoyi dy`versijnoyi diyal`nosti. Naukovy`j
visny`k L`vDUVS. Vy`p. 3. P. 225−243.
8. Pogorecz`ky`j M. A. (2012). Vprovadzhennya insty`tutu neglasny`x (rozshukovy`x) slidchy`x dij v
pravozastosovnu prakty`ku: zhurnal Borot`ba z organizovanoyu zlochy`nnistyu i korupciyeyu (teoriya i prakty`ka).
Vy`p. No. 2 (28). P. 56–63.
9. Pro derzhavnu tayemny`cyu: Zakon Ukrayiny` vid 21.01.1994 No. 3855–XII. URL:
httr://zakon2.gada.gov.ua.
10. Pro operaty`vno-rozshukovu diyal`nist`: Zakon Ukrayiny` vid 18 lyutogo 1992 roku No. 2135‒XII. URL:
httr://zakon2.gada.gov.ua.
11. Pro prokuraturu: Zakon Ukrayiny` vid 14.10.2014 r. Vidomosti Verxovnoyi Rady` (VVR), 2015,
No. 2−3. P. 12.
12. Sergeeva D. B. (2014). Neglasnыe sledstvennыe (rozыsknыe) dejstvy`ya kak sredstva poznany`ya v
ugolovnom processe. Vestny`k Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo uny`versy`teta. Sery`ya “Yury`sprudency`ya”. M.. No. 1. P. 41–49.
13. Sergyeyeva D. B. (2012). Neglasni slidchi (rozshukovi) diyi u proekti novogo KPK Ukrayiny`. Problemy`
reformuvannya kry`minal`nogo procesual`nogo zakonodavstva v konteksti yevropejs`ky`x standartiv: tezy` dopovidej
ta povidomlen` nauk. seminaru (m. Ky`yiv, 13 bereznya 2013 r.). X. P. 101–103.
14. Skuly`sh Ye. D. (2012). Sy`stema neglasny`x slidchy`x (rozshukovy`x) dij za kry`minal`ny`m procesual`ny`m kodeksom Ukrayiny`. Nauk. visny`k Chernivecz`kogo un-tu. Seriya Pravoznavstvo. Vy`p. 618. URL:
http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Vnapu/2012.
15. Stepanyuk R. L. (2013). Osobly`vosti takty`ky` neglasny`x slidchy`x dij u strukturi kry`minalisty`chnoyi
metody`ky`. Suchasni problemy` kry`minalisty`ky`: materialy` Mizhnar. nauk.-prakt. konf., pry`svyachenoyi 100-
richchyu z dnya narodzhennya doktora yury`dy`chny`x nauk, profesora V. P. Kolmakova (m. Odesa, 27–28 veresnya
2013 r.). Odesa. P. 292–294.
16. Tagiyev S. (2013). Ty`mchasovy`j dostup do informaciyi, yaka znaxody`t`sya u operatoriv i provajderiv
telekomunikacij, u kry`minal`nomu provadzhenni. Slovo Nacional`noyi shkoly` suddiv Ukrayiny`.. No. 2 (3).
P. 13−24. URL: file:/C:/Users/ WINDOWS/Downloads/cln_2013_2_4.pdf.
17. Terty`shny`k V. M. (2014). Kry`minal`ny`j proces Ukrayiny`. Osobly`va chasty`na: pidruchny`k.
Akademichne vy`dannya. K.: Alerta. 430 p.
18. Udovenko Zh. V. (2013). Dotry`mannya prav i svobod lyudy`ny` pry` provedenni neglasny`x slidchy`x
(rozshukovy`x) dij. Aktual`ni problemy` rozsliduvannya zlochy`niv za novy`m Kry`minal`ny`m procesual`ny`m
kodeksom Ukrayiny`: zb. nauk. pracz` za materialamy` Vseukr. nauk.-prakt. konf. (m. Ky`yiv, 5 ly`pnya 2013 r.). K.:
Nacz. akad. vnutr. sprav. P. 76–78.
19. Cherkov V. O., Chy`stolinov O. M. Do py`tannya pro spivvidnoshennya operaty`vno-rozshukovoyi
diyal`nosti j neglasny`x slidchy`x (rozshukovy`x) dij za proektom novogo KPK Ukrayiny`. URL: http://www.corplguvd.lg.ua/d120106.html.
20. Shexavczov R. M. Osobly`vosti vy`kory`stannya rezul`tativ neglasny`x slidchy`x (rozshukovy`x) dij u
kry`minal`nomu provadzhenni Ukrayiny`. Dokazy` i dokazuvannya za novy`m Kry`minal`ny`m procesual`ny`m
kodeksom Ukrayiny` (do 75-richchya z dnya narodzhennya doktora yury`dy`chny`x nauk, profesora M. M. My`xeyenka): materialy` mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Ky`yiv, 6–7 grudnya 2012 r.). P. 348–350.