Осмислення методологічних підходів у сучасному правознавстві

Висвітлено методологічну ситуацію у сучасному правознавстві, основною особливістю
якої є перехід від моністичної методології до філософсько-методологічного плюралізму.

1. Neklasycheskaia fylosofyia prava: voprosы y otvetы. [Non-Clasic Philosophy of Law: Questions
and Answers.] Kharkov: SPD FO Tarasenko V. P., 2013. 253 s. 2. Kostytskyi M. V. Deiaki pytannia
metodolohii yurydychnoi nauky. [Some questions in the methodology of legal science.] Naukovyi visnyk
Natsionalnoi akademii vnutrinikh sprav, 2013. No. 1. S. 3–10. 3. Koziubra M. I. Zahalnoteoretychna
yurysprudentsiia: radianska tradytsiia ta yevropeiska perspektyva. [General theoretical jurisprudence:
Soviet tradition and European perspective.] Ukr. Pravo, 2005. No. 1. S. 7–21. 4. Tsvik M. V. Suchasne
pravorozuminnia – metodolohichna osnova pravovoi nauky. [Modern legal thinking is the
methodological basis of legal science] Materialy mizhnar. nauk. konf., 13–14 hrud. 2002 r. / uporiad.: M. I.
Panov, Yu. M. Hroshevyi. Kh.: Pravo, 2003. S. 88–91. 5. Maksymov S. I. Pryrodne i pozytyvne pravo yak
elementy pravovoi realnosti. [Natural and positive law as elements of legal reality] Visn. Akad. prav. nauk
Ukrainy, 2002. No. 1. S. 82–92. 6. Rabinovych P. M. Metodolohiia pravoznavstva problemy pliuralizatsii.
[The methodology of jurisprudence is the problem of pluralization] Visn. Akad. prav. nauk Ukrainy, 1995.
No. 3. S. 81–88. 7. Teoriia derzhavy i prava. Akad. kurs: pidruch. [Theory of state and law. Acad course:
tutorial] / za red. O. V. Zaichuka, N. M.Onishchenko. K.: Yurinkom Inter, 2006. 688 s. 8. Fuko M.
Yntellektualы y vlast: Yzbrannыe polytycheskye staty, vыstuplenyia y ynterviu. [Intellectuals and power:
Selected political articles, speeches and interviews.] Ch. 2 / M. Fuko; per. s frants. Y. Okunevoi; pod
obshch. red. B. N. Skuratova. M. : Praksys, 2005. 320 s. 9. Anners E. Ystoryia evropeiskoho prava (per. so
shved.). [The history of European law] Yn-t Evropy. M.: Nauka, 1994. 397 s. 10. Frydmen L. Vedenye v
amerykanskoe pravo (per. s anhl.) [Doing American Law] / red. M. Kalantarovoi. M.: Yzd. hruppa
«Prohress-Unyvers», 1993. 286 s. 11. Berman H. Dzh. Zapadnaia tradytsyia prava: эpokha
formyrovanyia (per. s anhl.). [Western tradition of law: the era of formation] 2-e yzd. M.: Yzd.-vo MHU;
Yzd. hruppa YNFRA M – Norma, 1998. 624 s. 12. Antonov M. V. Metody teoretycheskoho
pravovedenyia v kontekste hlobalyzatsyy. [Methods of theoretical law in the context of globalization]
Trudy Ynstytuta hosudarstva y prava RAN. 2017. T. 12. No. 4. S. 35–57.

Kelman M. "Assessment of methodological approaches in modern law" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/assessment-methodological-approaches-modern