Актуальні проблеми розвитку теорії кваліметрії

Автори: 
Мотало А.В., Мотало В.П.

Розглянуті і проаналізовані основні проблеми розвитку теорії  кваліметрії, зокрема, 
питання теорії оцінювання якості продукції, теорії міри якості продукції
та теорії синтезу багатовимірних кваліметричних  шкал 
 

1. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність, №1765-IV від 15.06.2004р.  / Верховна Рада України. – Офіц. вид.– К.: Парлам. вид-во, 2004. – 22 с. – (Бібліотека офіційних видань). 2. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій: ДСТУ  ISO/IEC 17025:2006.  – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. –26 с. - (Національний стандарт України). 3. Шишкин И.Ф. Теоретическая  метрология: Ученик для вузов/ Шишкин И.Ф.   – М.: Издательство стандартов, 1991. – 471 с. 4. Пфанцагль И. Теория измерений / Пфанцагль И.; пер. с англ. В.Б.Кузьмина. – М.: Мир, 1976. – 166 с. 5. Берка К. Измерения. Понятия, теории, проблемы / Берка К.; пер. с ческого К.Н. Иванова. – М.: Прогресс, 1987. – 320 с. 6. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – К.: Держстандарт України, 2008. –35 с. - (Державний стандарт України). 7. Мотало В.П. Система оцінювання якості продукції з використанням віртуальної міри якості/ Стадник Б.І, Мотало В.П., Мотало А.В.  // Стандартизація, сертифікація, якість, 2009. - №2. - С. 48 -55. 8. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення: ДСТУ 2925-94.  – [Чинний від 1996-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 27 с. - (Державний стандарт України). 9. Мотало В.П. Методика оцінювання якості природного газу як джерела енергії/ Мотало В.П., Мотало А.В., Стадник Б.І. // Стандартизація, сертифікація, якість, 2009. - №4. - С. 56 -61. 10. Ванько В. Методика оцінки якості продукції та послуг за допомогою теорії матриць / Ванько В., Столярчук П. // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2007. — Вип. 67. — С. 108—114. 11. Мотало В.П. Методологія оцінювання якості та відповідності продукції з використанням віртуальної міри якості/ Мотало В.П, Мотало А.В. // Вимірювальна техніка та метрологія, 2008. – Вип. 69. – С. 129-137. 12. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94. —– [Чинний від 1996-01-01]. — К.: Держстандарт України, 1994. — 68 с. — (Державний стандарт України).