Дослідження вмісту іонів феруму у гідролізній сульфатній кислоті у процесі її упарення

Автори: 
Калимон Я.А., Гелеш А.Б., Яворський О.Є.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 

The change of the concentration of Ferrum-ions in hydrolytic sulfuric acid during evaporation, and during it cooling was investigated. 
Досліджено зміну концентрації іонів Феруму в гідролізній сульфатній кислоті в процесах її упарення та охолодження. 

1. Яворський В.Т.: Технологія сірки і сульфатної кислоти/ В.Т. Яворський. – Львів: Вид-во Нац ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – 404 с. 2. Сайт ЧАО “Крымский ТИТАН” [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http: //www.titanexport.com/rus/manufacture/index.html.  3. Старокадомский Д.Л. Украина на мировом рынке диоксида титана / Д.Л. Старокадомский // Бюллетень иностранной коммерческой информации. – 2009.–No64. – С. 12–13. 4. Виробництво двоокису титану пігментного сульфатним способом. / В. М. Скомороха, В. Г. Заречениий,  І.П. Воробйова, С.В. Вакал; під. ред. В. М. Скоморохи. – Суми: АТЗТ “Арсенал-Пресс”, 2002. – 204 с.  5. Позин М.Е. Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, промышленных солей, окислов и кислот), ч. 1./ М.Е. Позин. – Ленинград: Химия, 1970. – 792с. 6. Дюмаев К. М. Регенерация отработанных сернокислотных растворов / К. М. Дюмаев, Э. И. Эльберт. – М. : Химия, 1987. –  112 с.  7. Шварцштейн Я. В. Использование  и  переработка  гидролизной  серной  кислоты и сульфатов железа / Я. В. Шварцштейн– М. : Химия, 1970. – 15 с. 8. Малин К. М. Справочник сернокислотчика / К. М. Малин – М. : Химия, 1971. – 744 с. 9. Лебедев А. Я.  Установки для денитрации и концентрирования серной кислоты / А. Я. Лебедев – М. : Химия, 1972. – 240 с.  10. Тюремнов А. В. Разработка экстракционной технологии регенерации серной кислоты в производствах цветных металлов и диоксида титана: дис. ... канд.техню наук: 05.16.02 / Александр Вадимович Тюремнов. – Апатиты, 2004. – 143 с. 11. Пат. 2311341 Российская Федерация, МПК C01B17/90. Способ регенерации отработанной серной кислоты / Данилов Юрий Борисович, Невшупа Олег Игоревич, Дмитриев Владимир Евгеньевич, Калмыков Валерий Владимирович, Качанов Виктор Акимович.; заявитель и патентообладатель Данилов Юрий Борисович, Невшупа Олег Игоревич.. – № 2006116154/15; заявл.  10.05.2006. 12. Пат. 2159293 Российская Федерация, МПК C22B3/20, C01B17/90. Способ переработки растворов, содержащих серную кислоту и цветные металлы / Мироевский Г.П.; Демидов К.А.; Кудряков М.В.; Хомченко О.А.; Касиков А.Г.; заявитель и патентообладатель Открытое акционерное общество Кольская горно- металлургическая компания. – № 2000103985/02; заявл.  21.02.00; опубл.20.11.00.  13. Патент  №  4  163047,  USA,  31.07.1979;  фірми  “Металлгезелліщафт  АГ”  і  “Байер  АГ”, ФРГ.  14. Hydrolytic sulphate acid evaporation by waste gases from burning furnaces of meta-titanic acid paste/ Ya.  Kalymon, А. Неlesh, O. Yavorskyi // Chemistry & chemical technology. – 2012. – V.6, №4. – Р. 423 – 429. 15. Яворський В.Т. Енерготехнологічний аналіз виробництва пігментного титану (IV) оксиду сульфатним способом і розроблення концепції його ефективності. / В.Т. Яворський,  Е.О. Курмачов, Я.А. Калимон // Хімія, технологія речовин та їх застосування (Вісник Національний університет “Львівська політехніка”). – 2007. – № 590 –  С. 38–41. 16. Патент  32571 Україна,  МПК С 01  В17/00. Спосіб  концентрування  відпрацьованих розчинів сульфатної кислоти /  В. Т. Яворський, Я. А. Калимон, З. О. Знак, А. Б. Гелеш, О.О. Тригуба. - №200713792; заявл. 10.12.2007, опубл. 26.05.2008. – Бюл. №10. 17. Обґрунтування доцільності утилізації гідролізної сульфатної кислоти теплотою димових газів процесу прожарювання пасти метатитанової кислоти: Збірник матеріалів конференції IV Наук-техн. конф. з технолог. неорг. речовин,  14–16 жовтня 2008 р. –Дніпродзерж-ськ: ДДТУ, 2008. – С. 354–355. 18. Дослідження теплопередачі в системі димові гази – гідролізна кислота на лабораторній установці: Збірник матеріалів конференції IV Наук-техн. конф. з технолог. неорг. речовин, 14–16 жовтня 2008 р. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. – С. 356–357. 19. Аналитическая химия. Химические методы анализа / Под ред. О.М. Петрухина. – М.: Химия, 1992. – 400 с.