Перспективні шляхи утилізації кеку

Authors: 

Лучка О.М., Одноріг З.С., Сухопляс В.В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування 

The principal scheme of briquetting the cake that allows to solve the problem of accumulation the large number of cake on the sludge sites is proposed. The scheme is simple and environmentally completed. Запропоновано принципову схему брикетування кеку, що уможливить вирішити проблему накопичення його великої кількості на мулових майданчиках. Схема є простою і екологічно завершеною.

1. Козловська С.Б., Сорокіна К.Б. Конспект лекцій з дисципліни “Спецкурс з очистки стічних вод”. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 86 с. 2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1961. – 816 с. 3. Яковлев С.В., Карелин Я.А., Ласков Ю.М., Воронов Ю.В. Очистка производствен- ных сточных вод: учеб. пособ. – М.: Стройиздат, 1979. – 320 с. 4. Кілко Н.В. Постійний технологічний регламент цеху нейтралізації і очищення промислових стічних вод. – Калуш, 2011. – 289 с. 5. Сорокіна К.Б., Козловська С.Б. Технологія переробки та утилізації осадів: навч. посіб. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 226 с.