Вдосконалення технологічного процесу очищення викидних газів реакторів розкладу ільменіту у виробництві пігментного титану(iv) оксиду

Authors: 

Гелеш А. Б

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 

The possibility, technological and economic feasibility of valuable components recycling from combined-cycle emissions of ilmenite decomposition reactors are investigated. 
Досліджено  можливість,  технологічну  і  економічну  доцільність  утилізації  цінних компонентів із парогазових викидів реакторів розкладу ільменіту. 

1. Сайт ЧАО «Крымский ТИТАН» [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http: //www.titanexport.com/rus/manufacture/index.html. 2. Виробництво двоокису титану пігментного сульфатним способом. / В. М. Скомороха, В. Г. Заречениий, І. П. Воробйова, С. В. Вакал; під. ред. В. М. Скоморохи. — Суми: АТЗТ «Арсенал-Пресс», 2002. - 204 с. 3. В.Т. Яворський.  Моніторинг газових викидів із реакторів розкладу ільменіту у виробництві пігментного титану (IV) оксиду/ В.Т. Яворський, А.Б. Гелеш, Я.А. Калимон // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. – № 5. – С. 153-157. 4. Моніторинг газових викидів із реакторів сульфатнокислотного  розкладу ільменіту та концепція їх очищення: XV Международная научно-практическая конференція „Экология и здоровье человека. Охрана воздушного и водного бассейнов. Утилизация отходов» . Т.2./УкрГНТЦ «Энергосталь».–Харьков: Издательство «Сага». 2007. – С. 130-135. 5. Технологія очищення викидних газів реакторів сульфатно кислотного розкладу ільменіту: Сучасні проблеми технології неорганічних речовин: Тези доповідей ІІІ Української НТК з техн. неорг. речовин, Дніпропет-ськ: УДХТУ,  2006. – С. 189-190. 6. Лавриненко А.А. Гидродинамика и массообмен в скрубберной камере с S-образными разбрызгивателями: автореф. канд.дисерт.05.17.08 / Алексей Андреевич Лавриненко. – Львов, 1989. – 20 с. 7. До питання про вибір масообмінного апарату для каталітичного рідкофазного окислення кисневмісних газів від сірки (ІV) оксиду / В.Т. Яворський [та ін.]//Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” „Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2004. - 516. – С. 3–6. 8. Аналитическая химия. Химические методы анализа  Под ред. О.М. Петрухина. М.: Химия, 1992. -  400 с.