Термодинаміка розчинів 2-ціано-3-[5-феніл-2-фурил]-2- пропенаміду та його похідних у ізопропанолі

Received: March 30, 2017
Accepted: March 30, 2017
Автори: 
Я. А. Четвержук, В. В. Кочубей, Ю. І. Горак, В. В. Сергеєв, С. І. Герасимчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фізичної та колоїдної хімії,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра органічної хімії

За температурною залежністю розчинності 2-ціано-3-[5-(феніл)-2-фурил]-2-
пропенаміду, 2-ціано-3-[5-(4-метилфеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду, 2-ціано-3-[5-(2-
нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенаміду та 2-ціано-3-[5-(2нітро-4метилфеніл)-2-фурил]-2-
пропенаміда в ізопропанолі пораховано ентальпію та ентропію їх розчинення. З
врахуванням ентальпії плавлення, визначених за даними диференційно-термічного
аналізу та перерахованих на 298 К, розраховано ентальпії та ентропії змішування за
298 К. Показано вплив розчинника на розчинність та величини ентальпії та ентропії
змішування при 298 К. Enthalpy and entropy of dissolution from the temperature dependence of the solubility
of 2-cyano-3-[5-(phenyl)-2-furyl]-2-propenamide, 2-cyano-3-[5-(4-methylphenyl)-2-furyl]-2-
propenamide, 2-cyano-3-[5-(2-nitrophenyl)-2-furyl]-2-propenamide and 2-cyano-3-[5-(2nitro-
4metylfenil)-2-furyl]-2-propenamide in isopropanol were determined. Enthalpies and
entropies of mixing at 298 K were calculated using enthalpies of fusion determined by DTA
analysis and were adjusted to 298 K. The influence of solvent on the solubility and magnitude
of the enthalpy and entropy of mixing at 298 K were shown.

1. Ковтуненко В. О. Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему. – К.: Перун,
1997. 464 с. 2. Лесюк А. И., Федорович И. С., Обушак Н. Д. Синтез и превращения производных и
аналогов α-цианокоричной кислоты // Журнал органической химии. – 2000. – Т. 36, вып. 11. –
С. 1727–1732. 3. Собечко И. Б., Ван-Чин-Сян Ю. Я., Кочубей В. В. и др. Термодинамические
свойства фуран-2-карбоновой и 3-(2–фурил)-2-пропеновой кислот // Журнал физической химии. –
2014. – Т. 88. – № 12. – С. 1885–1892. 4. Собечко И. Б., Прокоп Р. Т., Горак Ю. И. и др.
Термодинамические характеристики растворения 1-метил-2-пирролкарбоновой кислоты в
органических растворителях // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – № 4. – C. 12–15.
5. Смирнова Н. А. Молекулярные теории растворов. – Л.: Химия, 1987. – 336 с. 6. Четвержук Я. А.,
Горак Ю. І., Собечко І. Б., Кочубей В. В., Сергеєв В. В. Термодинаміка розчинів 2-фурил-2-ціано-2-
пропенаміда в органічних розчинниках // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: Хімія,
технологія речовин та їх застосування. – 2014. – С.42–47.