Адаптивний алгоритм ієрархічно розподіленого розв’язування СЛАР великої розмірності

2009;
: pp. 269 - 275
Authors: 

Д. Федасюк, П. Сердюк, Ю. Семчишин

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

У контексті систем розподілення обчислень адаптивністю називають здатність таких систем продовжувати працювати та повністю використовувати обчислювальні ресурси після зміни конфігурації мережі чи швидкодії окремих її вузлів. Предметом цього дослідження є реалізація адаптивного підходу до ієрархічно розподіленого розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності. У роботі сформульовано задачу адаптивного підходу, розроблено та досліджено алгоритм та програмну реалізацію адаптивного підходу. Результати серії експериментів підтвердили ефективність адаптивного підходу.

In the context of the distributed computing systems, adaptability is an ability of such systems to continue functioning and fully utilizing computing resources even after changing network configuration or performance of its nodes. The subject of this study is to implement an adaptive approach to hierarchically-distributed solving of high dimensional linear algebraic equations. The problem of an adaptive approach is stated, the algorithm and the software implementation of an adaptive approach are researched and developed in the work below. The experimental results proved the effectiveness of an adaptive approach.

  1. Баландин М.Ю., Шурина Э. П. Методы решения СЛАУ большой размерности. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. — 70 с.
  2. Федасюк Д. В., Сердюк П.В., Семчишин Ю. Б. Математичне та програмне забезпечення для розподіленого розв’язування параметричних задач математичної фізики // Вісник НУ «Львівська політехніка» Комп’ютерні системи проектування: теорія і практика. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». — 2008. — № 626. — С. 94 — 102.
  3. Федасюк Д. В., Сердюк П.В., Семчишин Ю.Б. Ієрархічне розподілення розв’язування блоково- стрічкових систем лінійних рівнянь великої розмірності // Вісник НУ «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». —2009. — № 638. — С. 261 — 266
  4. Симоненко В.П., Демиденко А. А. Измерение неоднородности распределенных вычислительных систем // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. — 1999. — № 32. — C. 53 — 58.
  5. Сімоненко В.П., Осадчий О.Є. Оцінка рівня неоднорідності розподілених обчислювальних систем // Вісник НТУУ «КПІ». — 2000. — C. 35 — 41.
  6. Князькова З. В. Аналіз та врахування неоднорідності в системах розподільної обробки даних // Математичні машини і системи. — 2003. — № 2. — С. 136 — 139.
  7. F. Giandomenico Di, Bondavalli A., Xu J., Chiaradonna S. Hardware and software fault tolerance: definition and evaluation of adaptive architectures in a distributed computing environment // Proceedings of the International Conference on Safety and Reliability ESREL 1997. — Portugal: Lisbon. — 17 — 20 June 1997. — Volume 1. — PP. 341 — 348.
  8. A. Bondavalli, S. Chiaradonna, F. Di Giandomenico, J. Xu. An adaptive approach to achieving hardware and software fault tolerance in a distributed computing environment // Journal of Systems Architecture. — March 2002. — Volume 47, Issue 9. — PP. 763 — 781.
  9. B. Hong, V. K. Prasanna. Distributed adaptive task allocation in heterogeneous computing environments to maximize throughput // Proceedings of the 18th International Parallel and Distributed Processing Symposium. — 2004. — PP. 52.
  10. R. W. Farebrother. Linear Least Squares Computations. — STATISTICS: Textbooks and Monographs. — Marcel Dekker Inc. — 1988. — PP. 12.