Автоматизація побудови динамічних моделей і оптимізація виробничих систем

2009;
: pp. 251 - 259
Authors: 

Б. Каменський

Львівський національний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет

Розглянуто способи представлення абстрактних технологічних процесів і мереже- вих графіків у вигляді зважених графів. Подано чітку аксіоматику понять абстрактного технологічного процесу та способів його представлення. Показано переваги вершинного представлення. Побудовано алгоритм знаходження властивостей технологічного про- цесу та його операцій та доведено коректність його побудови. Розглянуто приклади різних представлень.

Some ways of representation of abstract workflow and project networks as weighted graphs are considered. Exact axiomatic of concepts of abstract workflow and ways of its representation is given. The advantages of vertex representation are demonstrated. The algorithm of finding workflow’s and operation’s properties is proposed and its correctness is shown. Some examples of different ways of representation are considered.

  1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 1296 с.: ил. — Парал. тит. англ. ISBN 5- 8459-0857-4 (рус.)
  2. Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. — М.: Мир, 1981. — 324 с.