Шкалювання при розподілі обмежених ресурсів

2009;
: pp. 205 - 213
Authors: 

Ю. Верес, А. Катренко

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Здійснено аналітичний огляд основних методик шкалювання, котрі застосову- ються у процесі розподілу обмежених ресурсів. Описано типи шкал, принципи і методи вимірювання. Сформульовано критерій якості процесу шкалювання при розподілі обмежених ресурсів у складних системах.

In the article the state-of-the-art review of basic methods of shkalyuvannya is carried out which are used in the process of division of the limited resources. The types of scales, principles and measuring methods, are described. The criterion of quality of process of shkalyuvannya is formulated at the division of the limited resources in the difficult systems.

  1. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації / А. В. Катренко. — Львів: Новий світ — 2000, 2003. — 424 c.
  2. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень: Підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 448 с. : ил.
  3. Циба В. Кваліметрія — теорія вимірювання в гуманітарних і природничих науках / В. Циба // Соціальна психологія. — К., 2005. — № 4. — С. 3–20.
  4. Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение / С. Д. Кацнельсон. — М. — Л. : Наука, 1965. — 110 с.
  5. Ларичев О. И. Наука и искусство принятия решений / О. И. Ларичев. — М.: Наука, 1979. — 480 с.
  6. Литвак Б. Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа / Б. Г. Литвак. — М.: Радио и связь, 1982. — 184 с.
  7. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Кернс. — М.: Радио и связь, 1991. — 224 с.
  8. Множество. — М., 1982. Математическая энциклопедия. Т. 3. — С. 414.