Математична модель ємнісного первинного перетворювача з внутрішнім електродом складної конструкції

2010;
: pp. 95 - 98
Authors: 

Р. Івах

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

Розглянуто математичну модель ємнісного первинного перетворювача з внутріш- нім електродом складної конструкції. Отримані аналітичні залежності дають змогу роз- рахувати ємність та провідність ємнісного первинного перетворювача із заданою формою внутрішнього.

The mathematical model of capacity primary transformer is considered with the internal electrode of elaborate design. Got analytical dependences allow to expect capacity and conductivity of capacity primary transformer with the set form of internal.

  1. Форейт Й. Емкостные датчики неэлектрических величин / Й. Форейт; [пер. с чешского В. И. Дмитриева]. — М.–Л.: Энергия, 1966.
  2. Буняк О. А. Системи контролю кінематики процесів седиментації та дифузії магнітооброблених суспензій цукрового виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / О. А. Буняк. — Львів, 2002. — 19 с.
  3. Шапіро М. В. Прилади і методи виміру вологості зерна та продуктів його переробки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / М. В. Шапіро. — Харків, 2002. — 18 с.
  4. Половинка Д. В. Двочастотний прилад контролю вологості сипких сільськогосподарських культур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / Д. В. Половинка. — Харків, 2005. — 18 с.
  5. Дж. Фрайден. Современные датчики: Справочник / Дж. Фрайден; [пер. з англ. Ю. А. Заболотной під ред. Е. Л. Свинцова]. — Москва: Техносфера, 2006. — 589 с.
  6. Цюцюра С. В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. зал.] — [3-те вид., стер.] / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра. — К.: Знання, 2006. — 242 с.
  7. Івах Р. М., Питель І. Д. Математична модель похибки вимірювання параметрів діелектричного сипкого середовища ємнісними первинними перетворювачами / Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2009. — № 350. — С. 104—108.
  8. Івах Р. М. Методика розрахунку циліндричного ємнісного первинного перетворювача із внутрішнім електродом складної конструкції // Вимірювальна техніка і метрологія. — 2006. — С. 125 — 131.
  9. Полищук Е. С. Измерительные преобразователи / Е. С. Полищук. — К.: Вища шк., 1981. — 296 с.
  10. Кричевский Е. С. Контроль влажности твердых и сыпучих материалов / Е. С. Кричевский, А. Г. Волченко, С. С. Галушкин. — М.: Энергоатомиздат, 1987.