Межа Бремермана, системний аналіз і онтологія складності моделей соціотехнічних систем

2010;
: pp. 78 - 83
Authors: 

Я. Драган

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Наведено результати системного аналізу моделей соціотехнічних систем, зокрема їхніх стохастичних коливань (ритміки) у вигляді періодично корельованих випадкових процесів, та засобів математичного і програмного забезпечення теоретичного і статистичного аналізу обґрунтованих енергетичною теорією стохастичних сигналів, яка ґрунтується на методах сучасного функціонального аналізу та інноваційних технологій стосовно розглядуваних систем.

There are presented the results of system analysis for social and technical systems in particular for their stochastic vibration (rhythmics) models in the form of periodically correlated random processes and also theoretical and practical means for study of this problem, i.e. mathematical and software support grounding in the frame of energy theory of stochastic signals which is an innovation technique under studying of systems in question.

 1. Клир Дж. Автоматизация решения системных задач. — М.: Радио и связь, 1990. — 544 с. 
 2. Бауэр Ф.Л., Гооз Г. Информатика: Вводный курс. В 2-х частях; Ч.1. — М.: Мир, 1990. — 336 с., Ч. 2. — 424 с. 
 3. Oxford Wordpower Dictionary / ed. by S. Wehmeier. — Oxford: Oxford Univ. Press, 1998. — 750p.
 4. Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатики. — М.: Инна — уч-к информ. технологий (ИНТУИТ.РУ), 2007. — 462 с. 
 5. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. — К.: Гол. редакція УРЕ, 1974. — 776 с. 
 6. Ушкалов Л. Сковорода та інші. Причинки до історії української літератури. — К.: Факт, 2007. — 552 с. 
 7. Сковорода Г. Байки харківськи. Афоризми. — Харків: Прапор, 1972. — 132 с. 
 8. Колмогоров А. Н. Автоматы и жизнь. — М., 1988, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова http: // w.w.w.mmonline.ru / message.php? mid=1398.
 9. Успенский В. А. Колмоговор, каким я его помню. http: // w.w.w.mmonline.ru / message.php? mid=1892.
 10. Колмогоров А. Н. Статистическая теория колебаний с непрерывным спектром // Юбилейный сборник АН СССР, ч. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1947. — С. 242–252.
 11. Я. П. Драґан Я.П., Феномен Слуцького і корені системного аналізу проблеми обґрунтування стохастиної моделі ритміки // Комп’ютерні технології друкарства, № 14, 2005. — С. 89–118.
 12. Коронкевич О.І. Лінійні динамічні системи під дією випадкових сил // Наукові записки Львів. держ. ун-ту ім. Ів. Франка. Ч. 44, вт.5, 1957. — С. 175–183.
 13. Слуцький Є. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності (Славні постаті) / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання, 2007. — 919 с.
 14. Драґан Я., Системний аналіз ідей та наукових здобутків Є.Слуцького як джерело й основи розроблення концепцій і апарату аналізу ритміки складних екобіотехнічних систем // Збірник матеріялів на посаду д. е. к., проф., засл.діяча науки і техніки України Степана Злупка. — Львів: вид. центр НУ ім. Ів. Франка, 2006. — С. 583–606.
 15. Драґан Я. П. Енергетична теорія стохастичних сигналів. — Львів: Центр стратегічних досліджень екобіотехнічних систем, 1997. — 349 с. 
 16. Драґан Я., Євтух П., Сікора Л., Яворський Б. Поліперіодично корельовані випадкові процеси як адекватні моделі сигналів кратної ритміки природних явищ і технологічних процесів // Комп’ютерні технології друкарства. № 4, 2000. — С. 269–290.
 17. Драґан Я., Сікора Л., Ткаченко Н., Яворський Б., Системний аналіз повідомлень- таблиць даних і реєстрограм сигналів та зображення інформативності їхніх подань при комп’ютерному опрацюванні // Комп’ютерні технології друкарства, № 16, 2006. — С. 231–244.
 18. Драґан Я., Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерних засобів статистичного опрацювання коливань (ритмічних процесів) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», № 621, 2008. — С. 124–130.
 19. Драґан Я.П., Ткаченко Н.М. Інноваційна концепція дослідження коливань і ритміки соціоехнічних систем на підставі розвитку ідей і наукових здобутків Є. Слуцького та С. Злупка // Проблеми інтеґрації науково-освітнього, нтелектуального потенціялу в державотворчому процесі. — Тернопіль: Вид. держ. техн. ун-ту ім. Ів. Пулюя. — 2007.— Вип.5. — С. 107–113.