Оцінювання апаратних витрат на реалізацію багаторівневої комп’ютерної системи з врахуванням закона Амдаля

2010;
: pp. 17 - 23
Authors: 

В. Глухов

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Сформульовано підхід до оцінювання апаратних витрат на реалізацію багаторів- невої комп’ютерної системи.

In this article multilevel computer system complexity estimation is discussed.

 1. Military handbook MIL-HDBK-338b. Electronic reliability design handbook. Department of defense of USA. 1 october 1998.
 2. Харченко В. С. Гарантоздатність комп’ютерних систем: проблеми і результати // Авіаційнокосмічна техніка і технологія. — 2005. — № 7 (23). — С. 352–376.
 3. Харченко В. С. Гарантоспособность и гарантоспособные системы: элементы методологии/ В. С. Харченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2006. — Вип 5(17). — С. 7 — 19.
 4. Харченко В. С. Гарантоздатність комп’ютерних систем: проблеми, напрямки досліджень, результати // Радіоелектронніі комп’ютерні системи. — 2006. — № 5 (17). — С. 105–109.
 5. Харченко В. С. Гарантоздатність комп’ютерних систем: межа універсальності в контексті інформаційно- технічоного стану / В. С. Харченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2007. — № 8. — С. 8–16.
 6. IEC 50(191): 1990 International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 191: Dependability and quality of service. 135 p.
 7. IEC 60050-191-am2 (2002) Ed. 1.0 International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 191: Dependability and quality of service.
 8. Глухов В., Заіченко Н., Оліярник Б. Шифро- процесор для бортових інформаційно-керуючих систем // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник (за напрямком «Інженерна механіка»). Луцький державний технічний університет, Луцьк. 2007. — вип. 19 (січень 2007). — С. 33–43.
 9. Глухов В.С., Євтушенко К.С., Заіченко Н.В., Оліярник Б. О. Криптографічні засоби спеціалізованої бортової ЕОМ для бронетехніки // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 2007. — № 2. Т. 2. — С. 29–33.
 10. ДСТУ 4145-2002. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння. — К.: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003.
 11. ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования. Государственный комитет СССР по стандартам. — Москва, 1989.
 12. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34.311–95. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хеширования. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Минск: Госстандарт Украины, с дополнениями, 1997.
 13. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34.310–95. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. — Минск. Госстандарт Украины, с дополнениями, 1997.
 14. Мельник А.О., Коркішко Т. А. Система підтримки виконання алгоритмів криптографічного захисту інформації на основі програмованого процесора та криптографічних акселераторів // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». 2000. — № 385. — С. 77 — 80.
 15. Аронов В.Б., Глухов В.С., Деревенко Я.К., Заиченко Н.В., Федуняк С. Ф. Одноплатный арифметический процессор, подключаемый к магистрали ГОСТ 26765.51-86, и средства обеспечения его серийного производства // «І Научно-техническая конференция НПО „Фазотрон“: Тезисы докладов. — Москва, 19–21 сентября 1989 г.
 16. Глухов В.С., Заиченко Н. В. Арифметический спецвычислитель с кэш-памятью команд. „Тезисы докладов 29-й научно-технической конференции НПО „Антей“. — Москва, 1990 г.
 17. Николайчук Я. Н. Низовые вычислительные сети: Учеб. пособие. — К.: УМК БО, 1990. — 55 с. 
 18. Николайчук Я.М., Круцкевич Н. Д. Перспективи використання зірково- магістральної архітектури з пам’яттю колективного доступу в комп’ютерних мережах з глибоким розпаралелюванням // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Збірник наукових праць — Хмельницький: ТУ/7. — 2002. — № 9. — Т2. — С. 122–126.
 19. IEEE Std 1363- 2000 IEEE Standard Specifications for Public-Key Cryptography Sponsor Microprocessor and Microcomputer Standards Committee of the IEEE Computer Society. Approved 30 January 2000.
 20. Березко Л.О., Троценко В. В. Мультипроцесор на ПЛІС // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“. — 2006. — № 573. — С. 10–14.
 21. ДСТУ ISO/IEC 7498-1:2004. Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Ч. 1. Базова модель (ISO/IEC 7498- 1:1994, IDT).
 22. ГОСТ 28906-91 (ИСО 7498-84, ИСО 7498-84 Доп.1-84). Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель.
 23. Грушвицкий Р.И., Мураев А.Х., Угрюмов Е. П. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 608 с.: ил. 
 24. Черкаський М. В. Моделі неформальних алгоритмів // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“. — 2000. — № 385. — С. 131 — 133.
 25. Черкаський М.В. SH- модель алгоритму // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“. — 2001. — № 433. — С. 127 — 134.
 26. Мельник А. О. Черкаський М. В. Теорія алгоритмів і методи обчислень: новий курс // Вісник Нац. ун- ту „Львівська політехніка“. — 2001. — № 437. — С. 99 — 105.
 27. Черкаський М.В., Мітюков В.С. Історичний аспект складності алгоритму // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“. 2002. —№ 463. — С. 111–118.
 28. Черкаський М. В. Еволюція тлумачення поняття „алгоритм“ // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“. — 2003. — № 492. — С. 142 — 146.
 29. Черкаський М.В., Саїд Садек Абдалла. Псевдо SH-модель // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“. — 2004. — № 523. — С. 145 —150.
 30. Черкаський М.В., Хусейн Халід Мурад. Універсальна SH-модель // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“. — 2004. — № 523. — С. 150 — 154.
 31. Глухов В. С. Оцінка апаратних витрат на реалізацію багаторівневої комп’ютерної системи // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка“.— 2008. — № 629. — С. 13–20.
 32. Shekhar Borkar. Thousand Core Chips — A Technology Perspective. DAC 2007, June 4–8, 2007, San Diego, California, USA. Copyright 2007 ACM 978-1-59593-627- 1/07/0006.