Проектування структури інноваційної моделі вітчизняного виробничого комплексу

2010;
: pp. 133 - 138
Authors: 

Н. Ткаченко

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Проаналізовано функціонування промислового комплексу як підсистеми у системі конкурентних відносин, проаналізовано процес проектування структури інноваційної моделі вітчизняного промислового комплексу, наведено алгоритм синтезу структури.

Analyzed the functioning of the industrial complex as a subsystem in the system of market relations, analyzed the process of designing an innovative structure model of domestic industry, procedures of structure synthesis are present.

 1. Закон України «Про затвердження Загальноцільової економічної програми розвитку промисловості до 2017 року». Міністерство промислової політики http://www.industry.gov.ua.
 2. Промисловість. Від політики ночі до політики дня // Центр політичного прогнозування ім. Г. Гонгадзе www.ua–pravda.com/gongadze/vitchprom.
 3. Новицький В. Підвищення конкуренто- спроможності вітчизняної економіки, надання їй інноваційного імпульсу — наша стратегічна мета// Департамент комунікацій влади та громадськості Секрітаріату Кабінету Міністрів України 07.04.2008 htt: www.kmu.gov.ua.
 4. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001: 2000, IDT) ДСТУ ISO 9001-2001. — К.: Держстандарт України, 2001. — 36 с. 
 5. Системи якості. Комплекси керування якістю системні технологічні. Загальні вимоги до інформаційно-технологічних моделей керування якістю. ДСТУ 2927-94. — К.: Держстандарт України, 1994. — 42 с. 
 6. Ткаченко Н. Використання процесного підходу стандартів ISO для забезпечення регулярного виробничого циклу промислового підприємства // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. — № 604. — С. 53–57.
 7. Ткаченко Н. Аспекти процесного підходу при побудові інноваційної моделі виробничого комплексу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. — № 616. — С. 123–128.
 8. Энкарначчо Ж., Шлехтендаль Э. Автоматизированное проектирование и архитектура систем. — М.: Радио и связь, 1986. — С. 288.
 9. Фомичев С., Старостина А., Скрябина Н. Основы управления качеством. — К.: МАУП, 2002. — С. 192.
 10. Сольницев Р.И., Кононюк А.Е., Кулаков Ф. М. Автоматизация проектирования ГПС. — Л: Машиностроение, Ленингр. отд-е, 1990. — С. 415.
 11. Ткаченко Н. М. Критерії конкурен- тоспроможності продукції промислового підприємства» // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політех- ніка». — 2009. — № 638. — С. 72–79.