Метод визначення точки розладки ритмокардіосигналу

2011;
: pp. 107 - 112
Authors: 

Б. Яворський, Ю. Лещишин

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Запропоновано метод визначення точки розладки ритмокардіосигналу із використанням критерію Неймана–Пірсона. Метод використано для сегментації ритмокардіосигналу на стаціонарні відрізки.

This paper is devoted to the method of change-point detection of rhythmocardiosignal using Neyman–Pearson criterion. This method it is used for segmentation rhythmocardiosignal on stationary fragments.

  1. Баевский Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем / Р.М. Баевский [и др.] // Вестник аритмологии. – 2001. – №24. – C.65–87.
  2. Яворська Є. Властивості кореляційної функції дихальної варіабельності ритміки серця / Є. Яворська // Вісник ТДТУ. – 2005. – №1. – Т.10. – C. 134–144.
  3. Жиглявский А.А. Обнаружение разладки случайных процессов в задачах радиотехники / А.А. Жиглявский, А.Е. Красковский. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1988. – 224 с.
  4. Jafari, R. Sarrafzadeh, M.; Adaptive Electrocardiogram Feature Extractionon Distributed Embedded Systems / Jafari, R.; Noshadi, H.; Ghiasi, S.; Sarrafzadeh, M. // IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS. – 2006. – VOL. 17, NO. 8. – P. 797 – 807.
  5. Лозінська (Тиш) Є.В. Уточнена математична модель кардіоінтервалограми при фізичних навантаженнях / Є.В. Лозінська (Тиш) // Електроніка та системи управління. – НАУ. – 2006. – №4 (10). – С. 71–77.
  6. Драґан Я.П. Енерґетична теорія лінійних моделей стохастичних сиґналів. Теорія сиґналів і систем / Я.П. Драґан. – Львів: Центр стратегічних досліджень екобіотехнічних систем, 1997. – Т. 1. – 333 с.
  7. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов / В.И. Тихонов. – М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.
  8. Лещишин Ю. Обчислення тестової статистики та характеристик виявлення варіабельності серцевого ритму при холтерівському моніторинзі / Ю. Лещишин, Б. Яворський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль. – 2006. – Том 9.– №2. – С. 92–97.
  9. Яворський Б.І. Побудова функціонала відношення правдоподібностей для сигналів з розсіяним спектром / Б.І. Яворський // Відбір і обробка інформації. – 2004. – № 20(96). – Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ. – С.38–43.