Вибір варіанта системи захисту інформації за критерієм живучості в умовах невизначеності впливу дестабілізуючих факторів

2011;
: pp. 341 - 351
Authors: 

В. Дудикевич, Ю. Гарасим

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра захисту інформації

Розроблено метод вибору варіанта систем захисту інформації для корпоративних мереж зв’язку в умовах невизначеності впливу дестабілізуючих факторів за допомогою використання теорії підтримки прийняття рішень, який відрізняється від інших можливістю знайти рішення, яке буде оптимальним за критерієм живучості, що найкраще відповідатиме змісту та умовам задачі у випадку трьох інформаційних ситуацій про ймовірності появи дестабілізуючих факторів.

The method of information security system choosing for enterprise communication system under uncertainty destabilizing factors influences was developed using the decision support theory. This method gives an opportunity to find an optimal solution for the survivability criteria that corresponds to the problem contents and conditions of three information situations about destabilizing factors influences probability case because is different from others.

 1. Гарасим Ю. Р. Концепція організації системи захисту інформації на відомчих цифрових системах комутації / Ю. Р. Гарасим, В. В. Хома // Зб. наук. статей «Управління розвитком» МНПК «Сучасні засоби та технології розроблення інформаційних систем». – Харків: ХНЕУ, 2008. – № 15. – С. 41–42.
 2. Гарасим Ю. Р. Технології функціонування захищених корпоративних мереж зв’язку / Ю. Р. Гарасим // Современные информационные и электронные технологии: Мат. науч. трудов десятой МРПК. – Одесса, 2009. – С. 63.
 3. Гарасим Ю. Р. Деякі аспекти інформаційної безпеки корпоративних мереж зв’язку / Ю. Р. Гарасим // ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з технічних наук, напрям «Телекомунікації», спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі», «Інформаційні мережі зв’язку»: Тез. доп. – Одеса, 2009. – С. 19.
 4. Гарасим Ю. Р. Інформаційна безпека захищених корпоративних мереж зв’язку / Ю. Р. Гарасим, В. Б. Дудикевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування». – Львів, 2009. – № (639). – С. 124–132.
 5. Гарасим Ю. Р. Структура технологій функціонування систем захисту інформації корпоративних мереж зв’язку / Ю. Р. Гарасим, В. Б. Дудикевич // Матеріали IV МНПК «Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності». – К., 2009. – С. 226–228.
 6. Гарасим Ю. Р. Поняття живучості системи захисту інформації захищених корпоративних мереж зв’язку / Ю. Р. Гарасим, В. Б. Дудикевич // Тези доп. ІІІ МНПК «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2010)». – Харків, 2010. – Вип. 3 (84). – С. 107–109.
 7. Гарасим Ю. Р. Живучість розподіленої системи управління системою захисту інформації в захищених корпоративних мережах зв’язку та її моделі / Ю. Р. Гарасим, В. Б. Дудикевич // Труди ХІ МНПК «Сучасні інформаційні та електронні технології». – Одеса, 2010. – Т.1. – С. 96.
 8. Dudykevych V. Survivable security Systems Analysis / V. Dudykevych, I. Garasym // Computer science and information technologies: Materials of the VIth International scientific and technical conference CSIT, 2010. – Lviv: Publishing House Vezha&Co, 2010. – pp. 108–110.
 9. Дудикевич В. Б. Системи захисту інформації, що мають властивість живучості. Основні поняття / В. Б. Дудикевич, Ю. Р. Гарасим // Науково-технічний журнал «Сучасний захист інформації», спеціальний випуск. – 2010. – № 4. – С. 6–13.
 10. Гарасим Ю. Р. Модель захищеної корпоративної мережі зв’язку, яка має властивість живучості / Ю. Р. Гарасим, В. Б. Дудикевич // Зб. тез VI МНТК «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології». – АР Крим, Ялта-Лівадія, 2010. – С. 196–197.
 11. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений / О. И. Ларичев. – М. : Логос, 2000. – 296 с.
 12. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.
 13. Черкесов Г. Н. Методы и модели оценки живучести сложных систем / Г. Н. Черкесов. – М., 1987. – 38 с.
 14. Гиг Дж. Прикладная общая теория систем: пер. с англ. / Дж. ван Гиг. – М.: Мир, 1981. – 336 с.
 15. Гайдес М. А. Общая теория систем. (Системы и системный анализ) / М. А. Гайдес. – Глобус-пресс, 2005. – 202 с.
 16. Цофнас А. Ю. Теория систем и теория познания / А. Ю. Цофнас. – Одесса: АстроПринт, 1999. – 308 с.
 17. Згуровський М. З. Основи системного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К.: Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.
 18. Верлань А. Ф., Сизиков В. С. Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. — К.: Наук. думка, 1986. — 544 с.
 19. Манжиров А. В., Полянин А. Д. Справочник по интегральным уравнениям. Методы решения. — М.: Физматлит, 2003. — 608 с.
 20. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. — М.: Наука, 1986. — 288 с.
 21. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько. – К. : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.
 22. Петров Э. Г. Методы и средства принятия решений в социально-экономических и технических системах / Э. Г. Петров, М. В. Новожилова, И. В. Гребенник, Н. А. Соколова. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. – 380 с.
 23. Литвак Б. Г. Экспертные оценки и принятие решений / Б. Г. Литвак. – М.: Патент, 1996. – 271 с.
 24. Тинякова В. И. Математические методы обработки экспертной информации / В. И. Тинякова. – Воронеж, 2006. – 68 с.