Виділення квазістаціонарних ділянок мовного сигналу за спектром матричного оператора

2011;
: pp. 70 - 74
Authors: 

Ю. Рашкевич, Д. Пелешко, М. Купчак, А. Ковальчук

Національний університет «Львівська політехніка» кафедра інформаційних технологій видавничих систем

Запропоновано метод виділення квазістаціонарних ділянок мовного сигналу, який ґрунтується на використанні спектральної метрики в топологічному просторі елементарних ділянок. Спектральна метрика будується за додатнім матричним оператором, отриманим внаслідок різницевих операцій над оператором, визначеним на елементарній ділянці мовного сигналу. Приводяться результати практичних експериментів.

There is proposed the method of separation of quasi-stationary parts of the speech signal based on the use of spectral metric in the topological space of elementary pieces. Spectral metric is based on positive operator matrix generated from difference operations over the operator defined on the unit area of speech signal. There are shown results of practical experiments.

  1. Сорокин В.Н., Цыплихин А.И. Сегментация речи на кардинальные элементы // Информ. процессы. – 2006. – Т. 6, № 3. – С. 1772–207.
  2. Дорохин О.А., Старушко Д.Г., Федоров Е.Е., Шелепов В.Ю. Сегментация речевого сигнала // Искусственный интеллект. – 2000. – №3. – С. 450–458.
  3. Сорокин В.Н., Цыплихин А.И. Сегментация и распознавание гласных // Информ. процессы. – 2004. – Т. 4, № 2. – С. 202–220.
  4. Регрессия, псевдоинверсия и рекурентное оценивание / А Алберт; пер. с англ., главная редакція фізико-математической литературы изд-ва «Наука». – М., 1977. – 224 с.
  5. Рашкевич Ю. М., Пелешко Д. Д., Ковальчук А. М., Купчак М.І. Неієрархічна кластеризація звукових одиниць мовного сигналу // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія «Комп’ютерні науки». Вип.к 148, Т. 160. Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С.93–98.