Використання адитивно-різницевих операцій в модифікаціях алгоритму RSA

2011;
: pp. 240 - 244
Authors: 

А. Ковальчук, Д. Пелешко, М. Навитка*

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи,
*кафедра інформаційних систем і технологій

Запропоновано модифікації шифрування – дешифрування зображень у градаціях сірого, які грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA з додатковим зашумленням зашифрованого зображення і без додаткового зашумлення.

A modification of the encryption – decryption of images in grayscale, and are based on ideas using the basic algorithm of RSA, with additional noise encrypted image without any additional noise.

  1. Павлидис Т. Алгоритмы машиной графики и обработки изображений. – М.: Радио и связь, 1986.-399с.
  2. Б.Яне. Цифровая обработка изображений. – М., Техносфера, 2007. – 583с.
  3. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815с.
  4. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д. Ковальчук А.М., Пелешко М.З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень. Технічні вісті 2008/1(27), 2(28). С. 59 – 62.
  5. Ковальчук А., Пелешко Д., Хомин М., Борзов Ю. Поєднання алгоритму RSA і побітових операцій при шифруванні – дешифруванні зображень // Вісник Нац. ун- ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – 2011. – №694. – С.309–313.
  6. Вельшенбах М. Криптография на Си и С++ в действии: Учеб. пособие. – М.: Издательство Триумф, 2004. – 464 с.
  7. Вербiцький О.В. Вступ до криптології. – Львiв: Видавницгво науково-технiчної лiтератури, 1998. – 247 с.