Комп’ютерне опрацювання дихального шуму синфазним методом для підвищення інформативності аускультативних систем

2012;
: pp. 77 -81
Authors: 

І. Дедів

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Опрацьовано сигнал дихального шуму як періодично корельовану випадкову послідовність синфазним методом, який дає змогу оцінити стан дихальної системи з врахуванням механізму його породження (поєднання властивостей періодичності із стохастичністю). На основі результатів комп’ютерного опрацювання в середовищі Matlab 7.0 установлено, що отримані оцінки кореляційних компонент є інформативно- інваріантними ознаками дихального шуму, котрі відповідають функціональному стану дихальної системи людини (норма або патологія) і зорієнтовані на підвищення інформативності аускультативних систем.

Processed signal respiratory noise as periodically correlated random sequence sinphase method which allows to assess respiratory health in view of the mechanism of its generation (combined frequency properties of stochasticity). Based on the results of computer processing environment in Matlab 7.0 installed, that estimates of correlation components is informative- invariant features of the respiratory noise, corresponding to the functional state of human respiratory system (normal or pathological) and aims to enhance information content auscultatory systems.

  1. Болезни органов дыхания: Руководство для врачей. В 4-х томах / Ред. Н.Р. Палеева. – Т. 2. Частная пульмонология. – М: Медицина, 1989. – 512 с.
  2. Драган Я.П. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сигналів / Я.П. Драган. – Львів: Центр стратегічних досліджень еко-біо- технічних систем, 1997. – ХVІ+333 с.
  3. Forgacs P. Lung sounds / P. Forgacs // Brit. J. Dis. Chest. – 1969. – 63. – P. 1–12.
  4. Breath sounds and regional ventilation / Y. Ploysongsang, R. Martin, W. Ross, R. Loudon, P. Machlem // Am. Rev. Respir. Dis. – 1977. – 116. – P. 187–199.
  5. Loudon R. Lung sounds /R. Loudon, R. Murphy // Am. Rev. Respir. Dis. – 1984. – 130. – P. 663–673.
  6. Замотаев И.П., Магазаник Н.А., Водолазкии Л.А., Голиков В.А., Щедрина О.И. Спектральный анализ важнейших аускультативных признаков // Клиническая медицина. – 1974. – 52, № 5. – С. 97–101.
  7. Gavriely N., Palti Y., Alroy G. Spectral characteristics of normal breath sounds // J. Appl. Physiol. – 1981. – 50,№ 2. – P. 307.
  8. Макаренков А.П., Рудницкий А.Г. Возможности диагностики легочных патологий при двухканальной обработке дыхательных шумов человека // Акуст. ж. – 1995. – 41, № 2. – С. 272–277.
  9. Вовк И.В., Дахнов С.Л., Крижановскии В.В., Олиинык В.Н. Возможности и перспективы диагностики легочных патологий с помощью компьютерной регистрации и обработки шумов дыхания // Акуст. Bicн. – 1998. – 1, № 2. – С. 21–33.
  10. Драґан Я.П. Обґрунтування математичної моделі дихальних шумів у вигляді періодично корельованого випадкового процесу / Я.П. Драґан, І.Ю. Дедів // Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: Чернівецький університет. – 2008. № 426. – С. 93–97.