Пошук траєкторій рухомих об’єктів для автоматизованих систем відеоспостереження

2012;
: pp. 239 - 242
Authors: 

Ю. Іванов, Д. Пелешко, А. Ковальчук, М. Пелешко*

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
*Державний університет безпеки життєдіяльності

З розвитком iнформацiйних технологiй до систем відеоспостереження висуваються все новi завдання, якi полягають у розробці алгоритмiв оброблення вiдеоданих для автоматизованих режимiв роботи систем. Це зумовлено двома потребами: зменшення людського фактора у процесах, якi забезпечують вiдеонагляд та безпеку. Виявлення найбiльшої кiлькостi iнформативних характеристик для забезпечення безпеки чи усунення наслiдкiв несанкцiонованого порушення безпеки. Розроблено алгоритм, що дає змогу здійснювати супровід і обчислювати кількість транспортних засобів у відеопослідовності.

With the development of information technologies to the surveillance systems are put forward new tasks that lie in the development of algorithms for automated processing videodanyh modes of operation of systems. This is due to two needs: reducing human factor in the processes which provide videonahlyad and security. Identifying the greatest quantity informatyvnyh characteristics for security or unauthorized removal of the consequences of a security breach. In this paper, the algorithm that provides the support and calculate the number of vehicles in the video sequence.

  1. Emilio Maggio, Andrea Cavallaro ‘Object tracking. Theory and practice’, A John Willey and Sons, Ltd. Publication, 2011.
  2. Компьютерное зрение / Л. Шапиро, Дж. Стокман; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 752 с.
  3. Павлидис Т. Алгоритмы машиной графики и обработки изображений. – М.: Радио и связь, 1986. – 399 с. 
  4. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс; пер. с англ. под ред. П. А. Чочиа. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 c.