Утворення речень англійською та німецькою мовами за допомогою породжувальних граматик

2012;
: pp. 142 - 151
Authors: 

В. Висоцька, Т. Шестакевич, Ю. Щербина*

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж,
*Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Описано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Подані в роботі моделі синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.

This paper describes the generative grammar application in linguistic modelling. Presented in work of syntax sentence models is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.

 1. Английская грамматика в доступном изложении // Режим доступу: http://real- english.ru/crash/lesson3.htm.
 2. Анісімов А.В. Алгоритмічна модель асоціативно-семантичного контекстного аналізу текстів природною мовою / А.В. Анісімов, О.О. Марченко, А.О. Никоненко // Пробл. програмув. – 2008. – N 2, 3. – С. 379–384.
 3. Анисимов А.В. Компьютерная лингвистика для всех: мифы, алгоритмы, язык / А.В. Анисимов. – К.: Думка, 1991. – 208 с.
 4. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики / Ю.Д. Апресян. – М.: Просвещение, 1966. – 305 c.
 5. Апресян Ю.Д. Непосредственно составляющих метод / Ю.Д. Апресян // Лингвистический энциклопедический словар под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – Режим доступа: http://tapemark.narod.ru/les/332a.html.
 6. Висоцька В.А. Генерування речень українською за допомогою породжувальних граматик / В.А. Висоцька, Т.В. Шестакевич // ISDMIT’2012, Євпаторія. – 27–31 травня 2012. – С. 48–50.
 7. Гакман О.В. Генеративно-трансформаційна лінгвістика Н. Хомського як вираження його лінгвістичної філософії / О.В. Гакман // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури, 2005. – № 45. – С. 98–114.
 8. Гладкий А.В. Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения / А.В. Гладкий. – М.: Наука, 1985. – 144 с.
 9. Гладкий А.В. Элементы математической лингвистики / А.В. Гладкий, И.А. Мельчук. – М.: Наука, 1969. – 192 с.
 10. Гладкий А.В. Формальные грамматики и язики / А.В. Гладкий. – М.: Наука, 1973. – 368 с.
 11. Дарчук Н.П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту): підручник / Н.П. Дарчук. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 351 с.
 12. Любченко Т.П. Лексикографічні системи граматичного типу та їх застосування в засобах автоматизованого опрацювання мови: автореф. дис. канд. техн. наук: спец. 10.02.21 / Т.П. Любченко. – Київ, 2011. – 19 с.
 13. Марченко О.О. Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: спец. 01.05.01 // О.О. Марченко. – К., 2005. – 15 с.
 14. Носков С.А. Самоучитель немецкого языка. Deutsch für sie / С.А. Носков. – К.: Наука, 1999. – 400 с.
 15. Партико З.В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика. Вступ до спеціальності: навч. посіб. / З.В. Партико. – Л.: Афіша, 2008. – 224 с.
 16. Торосян О.М. Функціональні характеристики прислівників міри та ступеня в сучасній англійській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук / О.М. Торосян. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/6712.html.
 17. Туришева О.О. Порушення рамкової конструкцiї в сучаснiй нiмецькiй мовi: функцiональний аспект, нормативний статус: автореф. дис. … канд. фiлол. наук: спец. 10.02.04 / Туришева О.О. – Одеса, 2012. – 20 с.
 18. Хомский Н. О некоторых формальных свойствах граматик / Н. Хомский // Кибернетический сборник. – М.: Мир, 1962. – № 5. – С. 279–311.
 19. Хомский Н. Формальный анализ естественных языков / Н. Хомский, Дж. Миллер // Кибернетический сборник. – М.: Мир, 1965. – № 1. – С. 231-290.
 20. Хомский Н. Язык и мышление / Н. Хомский // Публикации ОСиПЛ. Серия монографий. – М.: Издательство Московского университета, 1972. – № 2. – 122 с.
 21. Хомский Н. Синтаксические структуры / Н. Хомский // Сборник «Новое в лингвистике». – М.: ИЛ, 1962. – № 2. – С. 412–527.
 22. Чепурна З.В. Трансформація порядку слів у простому реченні при перекладі з німецької мови українською / З.В. Чепурна // Наукові записки, серія «Філологічні науки (мовознавство)»: у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (1). – С. 232–236.
 23. Шаров С.А. Средства компьютерного представления лингвистической информации / С.А. Шаров. – Режим доступу: http://www.ksu.ru/eng/science/ittc/vol00.
 24. Шестакевич Т.В. Застосування породжу- вальних граматик для генерування речень українською мовою / Т.В. Шестакевич, В.А. Висоцька // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2012. – № 3/2 (57). – C. 51–53.
 25. English Verbs (Part 1) – Basic Terms. – Режим доступу: http://sites.google.com/site/ englishgrammarguide/Home/english-verbs--part-1----basic-terms.