Дослідження та синтез кільцевих монолітних кодів на основі методу твірних елементів

2013;
: pp. 305 - 309
Authors: 

О. Велика, М. Бойко, С. Лясковська

Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено новий ефективний метод синтезу монолітних кодів, який ґрунтується на понятті твірного елемента циклічної різницевої множини, що розширює можливості вибору діапазону коду.

The new effective method of synthesis of monolithic codes, which is based on the concept of formative element of cyclic different set which extends possibilities of choice of range of code, is developed

  1. Різник В.В. Синтез оптимальних комбінаторних систем. – Львів: Вища школа, 1989. –168 с.
  2. Велика О. Агебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою: дис. канд. техн. наук: 01.05-02. – Львів, 2006. – 179 с.
  3. Холл М. Комбинаторика. – М: Мир, 1970. – 424 с.