Еквівалентність виразів реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень та розширеної реляційної алгебри

2013;
: pp. 292 - 299
Authors: 

А. Григорович1, В. Григорович 2

1Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра інформаційних систем і технологій;

2Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Введено означення безпечного виразу реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень, доведено теореми про еквівалентність виразів числення доменів для ненормалізованих відношень та виразів розширеної реляційної алгебри. Для доведення теорем використано метод математичної індукції.

The article introduces the definition of safe expression of the domain relational calculus for nested relations, proves theorems on equivalence of the expressions of the domain relational calculus for the nested relations and of the extension of relational algebra. There is used the method of mathematical induction for proving theorems.

  1. E.F. Codd A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks // Communications of the ACM: Volume 13, Number 6. – June, 1970. – P. 377–387.
  2. Ульман Дж. Основы систем баз данных / пер. с англ. М.Р. Когаловского и В.В. Когутовского; под ред. М.Р. Когаловского. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 334 с.
  3. Makinouchi A. A consideration on normal form of not-necessarily- normalized relation in the relational data model. In Proc. 3rd International Conference on Very Large Databases, pages 447-453, Tokyo, Oct. 1977.
  4. Silberschatz A. Database System Concepts: 5th Edition /A. Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. - McGraw-Hill, August 9, 2005. Режим доступу: http://codex.cs.yale.edu/avi/db-book/db5/slide-dir/ch9.ppt
  5. Грабовецький Ю.В., Пасічник В.В. Методичні вказівки до вивчення теми «Ненормалізовані реляційні моделі даних» курсу «Бази та банки даних і знань» для студентів спеціальності 2202 «Автоматизовані системи обробки інформації й управління». Ч.1,2. – Львів: ЛПІ, 1990. – 44 с.
  6. Берко А.Ю. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань / Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 456 с.
  7. Такеути Г. Теория доказательств / пер. с англ. – М.: Мир, 1978. – 412 с.
  8. Григорович А. Г., Григорович В. Г. Реляційне числення доменів для ненормалізованих відношень // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – № 8(179) Ч.2. – 2012. – Луганськ. – С.24–30.