Розрахункові значення фібрових деформацій бетону залежно від форми стиснутої зони

Павліков А. М. Розрахункові значення фібрових деформацій бетону залежно від форми стиснутої зони / А. М. Павліков // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 285–290. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 7 назв.

Authors: 

Павліков А.М.

It is received the chart of calculated values of fiber deformations of concrete for calculations of durability of a ferroconcrete element in normal section depending on a form of the squeezed zone.

1. Рюш Г. Исследование работы изгибаемых элементов с учетом упругопластических деформаций / Г. Рюш // Международное совещание по расчету строительных конструкций. – М.: Госстройиздат, 1961. – С. 183 – 189.
2. Митрофанов В.П. Практическое применение деформационной модели с экстремальным критерием прочности железобетонных элементов / В.П. Митрофанов // Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. – К. : Техніка,
2004. – Вип. 60. – С. 29 – 48.
3. Павліков А.М. Використання діаграми стану бетону при визначенні міцності косо зігнутих залізобетонних балок / А.М. Павліков, Є.В. Дяченко // Галузеве машинобудування, будівництво : Зб. наук. праць ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2004. – Вип. 14. – С.23 – 25.
4. Павліков А.М. Нелінійна модель напружено-деформованого стану косо завантажених залізобетонних елементів у за критичній стадії / А.М. Павліков // Монография. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 259 с.
5. Беккиев М.Ю. Расчет изгибаемых железобетонных элементов различной формы поперечного сечения с учетом нисходящей ветви деформирования / М.Ю. Беккиев, Л.Р. Маилян // Методические разработки. – Нальчик: Кабардино-Балкарский
агромелиоративный институт, 1985. – 132 с.
6. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: ДБН В.2.6-98:2009. [Чинні від 2011-07-01]. К. : Мінрегіонбуд України, Державне підприємство "Укрархбудінформ", 2011. – 71 с. – (Державні будівельні норми).
7. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування : ДСТУ Б В.2.6-156:2010. [Чинний від 2011-07-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, Державне підприємство "Укрархбудінформ", 2011. – 118 с. – (Національний стандарт України).