Вплив транзитної витрати води на роздачу та притік крізь насадки в напірному трубопроводі

Authors: 

Чернюк В. В., Іванів В. В. / Cherniuk V. V., Ivaniv V. V

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

The Influence of transitional flow rate of water upon dispensing along its path in the initial segment and upon its inflow in the middle and terminal segment of a pipeline equipped with nozzles under the action of external hydraulic head is experimentally investigation. The angle between vectors of the velocities of the stream in the pipeline and the inflowing jets through the nozzles were assigned the following values: ; ; ; ; . The values of the angle in the segment of outflowing jets were correspondingly greater by . The diameter of the pipeline D=20.18 mm, the diameter of the nozzle d=8.02 mm. The distances between the nozzle were 180 mm, and the number of them was 11. The value of hydraulic parameters of the stream was being varied within the following ranges: water head outside the pipeline from 1200 to 2000 mm; transitional flow rate at its inlet from 3.5 to 155.0 ; Reynolds criterion from 12711 to 15926. The increase in the flow rate of transitional stream caused enhance of ununiformity of distribution of working heads and that of flow rates of water along the pipeline in the segment of its dispensing. In the collecting segment, reverse tendency was observed. The number of nozzles through which water was dispensed increased with the increase of , For 20 no dispersion of water was observed. For the angle in the segment of dispersion, which corresponded to in the segment of collection, the water was dispensed through the least number of nozzles, and the length of the segment of water dispersing was the shortest one.

1. Яхно О. М. Напірні потоки зі змінними характеристиками: монографія / О. М. Яхно, В. В. Чернюк , Р. М. Гнатів. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 408 с.
2. Чернюк В. В. Гідравлічний розрахунок трубчастих водозабірних оголовків з бічними водоприймальними вікнами / В. В. Чернюк, М. П. Босак, О. Г. Гвоздецький // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Теорія і практика будівництва. –2012. – № 737. – С. 213–225.
3. Волощук В. А. Дослідження гідравлічних опорів і гідравлічні розрахунки трубопроводів з дискретно змінними витратами уздовж потоку: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.23.16 “Гідравліка і інженерна гідрологія” / В. А. Волощук. – Рівне: Рівненськ. держ. техн. ун-т, 2001. – 20 с.
4. Кравчук А. М. Гідравліка змінної маси напірних трубопроводів технічних систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.16 “Гідравліка і інженерна гідрологія” / А. М. Кравчук. – К., 2004. – 35 с.
5. Чернишов Д. О. Вплив гідродинаміки потоку на характеристики роботи розподільчих трубопроводів: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.23.16 “Гідравліка і інженерна гідрологія” / Д. О. Чернишов. – К., 2005. – 20 с.
6. Чернюк В. В. Стенд для дослідження притоку в напірний трубопровід-збирач, прокладений у потоці рідини / В. В. Чернюк, В. В. Іванів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. збірник. – К.: Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, 2015. – Вип. 25. – С. 286–294.
7. Vasyl Ivaniv. Influence of Jet-to-main stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical Nozzle of Collector-pipeline on Flow Coefficient [Electronic source] / Ivaniv Vasyl, Cherniuk Volodymyr // XVth International Scientific Conference “Current Issues of Civil and Environmental Engineering and Architecture, Rzeszów-Lviv-Košice. 9–10 September 2015, Rzeszów, Poland. – 10 pages. – 1 electron.-optical dysc (CD-ROM). /// { Book of Abstrakts. 9-10 September 2015, Rzeszów, Poland – s. 114–115}.
8. Большаков В. А. Справочник по гидравлике / [Большаков В. А., Константинов Ю. М., Попов В. Н. и др.] / Под ред. В. А. Большакова. – К.: Вища шк., 1984. – 343 с.
9. Смыслов В. В. Гидравлический расчет перфорированных цилиндрических трубопроводов с раздачей расхода / В. В. Смыслов, Н. О. Езерский // Гидравлика и гидротехника. – 1980. – Вып. 30. –С. 52–59.
10. Чернюк В. В. Вплив значень кутів приєднання струменів на нерівномірність притоку до трубопроводу-збирача / В. В. Чернюк, В. В. Іванів // Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали XV-ої міжнародн. наук.-практ. конф. 25–26 травня 2016 р. – Львів: НУ Львівська політехніка, 2016. – С. 230–233.